Coffeeshopondernemers Rijnmond wijzen op gevolg aanpak wietteelt

Coffeeshopondernemers rijnmond

De stringente aanpak van de thuisteelt van cannabis in de regio Rijnmond, evenals de landelijke opsporing van de grootschaliger cannabisteelt in andere delen van Nederland, leiden tot een groeiend probleem bij de inkoop van handelswaar voor coffeeshops. Coffeeshopondernemers in de Rijnmond waarschuwen ervoor dat zij zich door de schaarste van het aanbod van nederwiet in toenemende mate zien aangewezen op de inkoop via onbekende kanalen en zelfs op de import van buitenlandse cannabis. Hierdoor is de kwaliteit van de aangeboden wiet moeilijk controleerbaar. Als gevolg ontstaan een verhoogd risico voor de volksgezondheid en een toename van criminaliteit.

In de regio Rotterdam zetten het openbaar bestuur en de handhavende instanties sinds enkele maanden zwaar in op het opsporen van de thuisteelt. Volgens de projectleiding in de Maasstad telt de regio naar schatting zesduizend thuistelers. In de afgelopen maanden zijn circa zeshonderd particuliere groeiruimtes ontmanteld.

Het Rotterdamse opsporingsbeleid stoelt juridisch op het veroorzaken van overlast en diefstal van elektriciteit door thuistelers, maar tegelijk op de noodzaak om gevaarlijke situaties door de thuisteelt in woonwijken uit te bannen. Onoordeelkundig aangebrachte kweekinstallaties veroorzaken brandgevaar. De brancheorganisatie vraagt zich overigens af of de aanname van het aantal thuistelers in Rotterdam realistisch is.

Coffeeshopondernemers in Rotterdam en omstreken hebben in november 2005 het initiatief genomen om een ondernemersvereniging op te zetten. Deze kan namens de branche optreden als gesprekspartner voor het openbaar bestuur, handhavende instanties, gezondheidsdiensten, maatschappelijk organisaties en de media. Hiertoe is een denktank opgezet, die thans de laatste hand legt aan de vorming van de regionale belangenvereniging. Deze krijgt een onafhankelijk bestuur en zal gaan optreden namens de circa tachtig coffeeshopondernemers in de Rijnmond.

In beginsel steunt de brancheorganisatie het Rotterdamse beleid met betrekking tot het tegengaan van maatschappelijk onaanvaardbare situaties die de cannabisteelt veroorzaakt in woonwijken. Tegelijk stellen de coffeeshopondernemers dat de vraag naar cannabis niet zal verdwijnen door het wegnemen van de thuisteelt of het verlagen van de leeftijdsgrens voor het betreden van een coffeeshop. De branche heeft daarom meermalen serieuze signalen afgegeven dat het stringente handhavingsbeleid leidt tot onwenselijke situaties.

Het gedogen van cannabis - van een feitelijk cannabisbeleid is helaas geen sprake - steunt sinds 1976 op het inzicht dat de volksgezondheid is gediend met een scheiding van de cannabismarkt met die van andere drugs. De jaarlijkse drugsmonitor wijst uit dat deze aanpak succesvol is zodra de Nederlandse cijfers worden afgezet tegen die van andere EU-lidstaten en Groot-Brittannië.

In Nederland daalt sinds eind jaren negentig het gebruik van cannabis onder jongeren. Staken van het gedoogbeleid zoals dat sinds 1976 wordt gevolgd, zal opnieuw leiden tot vermenging van de markten van cannabis en andere drugs. De brancheorganisatie voorziet dat hiermee de drugsgerelateerde criminaliteit in de hand wordt gewerkt.

De bracheorganisatie benadrukt dat de jarenlange gedoogde verkoop van cannabisproducten in combinatie met het uitblijven van een afdoende regulering van de teelt en aanvoer van wiet, heeft geleid tot een ongebreidelde wildgroei van de thuisteelt. Hierdoor zijn de eerder benoemde maatschappelijke en gezondheidsrisico's ontstaan en zijn coffeeshopondernemers voor hun inkoop veroordeeld tot het grijze circuit. Opgemerkt mag worden dat hiermee ook enige vorm van controle op de kwaliteit van de cannabis is uitgebleven, bijvoorbeeld op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en plantvoedingsstoffen.

De risicovolle situaties die hieruit voortvloeien zijn een doorn in het oog van de brancheorganisatie, niet in de laatste plaats omdat hierdoor het imago van de sector negatief wordt beïnvloed. De coffeeshopondernemers in de Rijnmond hopen een bijdrage te kunnen leveren deze onwenselijke situatie te helpen uitzwavelen. Dit kan onder meer door nadere afspraken over de teelt en de aanvoer te maken met het Rotterdamse gemeentebestuur.

De betrokken bestuurlijke afdeling in Rotterdam heeft de branche recent verzocht met voorstellen te komen om het vraagstuk van de achterdeur bestuursrechtelijk te reguleren. De branchevereniging roept het nieuwe college van burgemeester en wethouders daarom op de bracheorganisatie voor coffeeshopondernemers bestuurlijke rugdekking te verlenen en het overleg te starten met het oog op een gereguleerde teelt en aanvoer van cannabis naar de coffeeshops.

De branchevereniging hoopt te komen tot duidelijke afspraken over de cannabisteelt, waardoor coffeeshopondernemers weten waar zij aan toe zijn. De brancheorganisatie mikt op de bestuurlijke en politieke bereidheid in Rotterdam om coffeeshophouders toestemming te verlenen de hoeveelheid cannabis te laten telen die zij jaarlijks verkopen. Dit kan op basis van de geregistreerde omzet bij de Belastingsdienst. Indien een gecontroleerde teelt op deze leest wordt geschoeid, kunnen tegelijk afspraken volgen over de aanvoer naar de coffeeshop.

Door met de teelt ook de achterdeur te regelen, ontstaat een transparante en controleerbare keten van teler tot klant. Criminele uitwassen in de sector kunnen zo worden tegengegaan. Een regulering van de teelt en de achterdeur zou het sluitstuk kunnen zijn van dertig jaar gedoogbeleid in Nederland, dat met het coffeeshopmodel optreedt als gidsland in de Europese Unie. Overigens moet de thuisteelt voor eigen gebruik toegestaan blijven.

Afspraken voor een gereguleerde cannabisteelt zouden bovendien naadloos passen op een gezamenlijk initiatief van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam e.o. en de coffeeshopondernemers in de Rijnmond. Sinds april van dit jaar vindt regulier overleg plaats met betrekking tot de volksgezondheidsaspecten die samenhangen met het gebruik van cannabisproducten.

Op last van de gemeente Rotterdam legt de GGD, in goed overleg met de branche en het Bouman/GGZ, de laatste hand aan een cursus voor coffeeshoppersoneel. Het betreft een pilotproject dat binnen enkele weken wordt gelanceerd. De cursus heeft tot doel de voorlichting aan coffeeshopbezoekers te verbeteren en de productkennis onder het personeel van coffeeshops te verbreden. Tegelijk kan een vroegsignalering van problematisch cannabisgebruik worden gerealiseerd.

Namens de branchevereniging voor coffeeshopondernemers Rijnmond,

René Sauveur

Mededeling voor de media: voor nadere informatie kunt u contact opnemen via tel +31 10 2889991 of 0650 275700 en
renesauveur@daglichtproductie.nl