Gemeente Harderwijk


Officiële publicaties week 38

Bestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel

Gedeputeerde Staten hebben op 22 augustus 2006 het bestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel (uitwerking ex artikel 11 Wro) goedgekeurd. Dit bestemmingsplan werd vastgesteld bij besluit van 9 mei 2006. Het bestemmingsplan voorziet in een uitwerking van de globale bestemming "Uit te werken Gemengde doeleinden" uit het bestemmingsplan Drielanden-Oost. Het plangebied is gelegen aan de zuidkant van de Rijksweg A28 en wordt begrensd door de spoorlijn Harderwijk-Amersfoort, de Weisteeg, de Harderwijkerweg en de Verlengde Ceintuurbaan/Groene Zoomweg. Het uitwerkingsplan maakt het mogelijk om het gebied te ontwikkelen voor met name bedrijfsdoeleinden.

Het bestemmingsplan ligt vanaf 22 september 2006 zes weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel in het stadhuis. Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten kunnen belanghebbenden tijdens de inzage termijn schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA "s-Gravenhage. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak is ingediend.

Nieuwe vergunningaanvragen

Er zijn aanvragen om lichte bouwvergunning ingekomen voor: - Schippersmeen 125: berging - Veldkersmeen 64: carport - Wilhelminalaan 31: tuinhuis - Veldkersmeen 42: 2 dakkapellen - Swingdreef 3: dakkapel aan voor- en achterzijde - Ooster Mheenweg 19: carport - Urkmeen 35: gevel voorzijde wijzigen - St. Janshof 18: intern plaatsen schuifdeur

Er zijn aanvragen om reguliere bouwvergunning ingekomen voor: - Achterste Wei 13: uitbreiden winkelpand - Zuiderzeestraatweg 99: dakraam - Aagje Dekenlaan 6: oprichten woning met garage - Wethouder Jansenlaan 90: balkon - Bazuindreef 21: reclamezuil

Er zijn aanvragen om sloopvergunning ingekomen voor: - Molenweg 22: woning met bijgebouwen - Donkerstraat 46: asbesthoudende materialen uit verkoopruimte

Deze (ver)bouwplannen kunt u uitsluitend op afspraak inzien bij de afd. Bouwzaken, tel. 411 250.

Bouwvergunningen

Er zijn lichte bouwvergunningen verleend voor: - Kleine Mheenweg 10: wijzigen gevel veldschuur - Oranjelaan 57: uitbreiden woning - Renate Rubensteinlaan 4: uitbreiden berging

Er zijn reguliere bouwvergunningen verleend voor: - Cort van der Lindenlaan 16: verhogen kap - Cort van der Lindenlaan 14: verhogen kap - Belcantodreef 49: dakkapel

Sloopvergunningen
Er is een sloopvergunning verleend voor: - Molenweg 22: het slopen van een woning met bijgebouwen

Iedere belanghebbende kan tegen bovengenoemde besluiten binnen 6 weken nadat het besluit aan de aanvrager is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het college.

Informatie: afd. Bouwzaken, tel. 411 352

Bouwplan Zuiderzeestraatweg 99

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen van A. Beelen om op grond van de monumentenverordening 1995 vergunning te verlenen voor het plaatsen van 2 dakramen op het perceel Zuiderzeestraatweg 99 in Hierden (gemeentelijk monument). Het bouwplan ligt tot en met 5 oktober 2006 ter inzage in de Stadswinkel. Tijdens de inzagetermijn kan een ieder tegen het bouwplan schriftelijk haar/zijn bedenkingen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders.

Informatie: tel. 411 250/411 396.

Milieumeldingen

Bij de gemeente zijn de volgende meldingen op grond van de Wet milieubeheer ingediend:
-Expert Harderwijk, Donkerstraat 20 voor de verkoop van electronische apparatuur, wit- en bruingoed. -Nuon, Deventerweg 4, voor kantoorwerkzaamheden -Babyhuys, Industrieweg 26, voor een babyspeciaalzaak

Voor deze bedrijven gelden landelijke voorschriften. Zij hoeven geen milieuvergunning aan te vragen. Bedenkingen indienen is niet mogelijk.

Informatie: afd. Milieu, tel. 411 401.