Productschap Vis


Datum:20 september 2006

Productschap Vis gematigd positief - Visserij weer in beeld

Jan Odink, voorzitter Productschap Vis, is verheugd over het feit dat de visserij voor de eerste keer wordt genoemd in de Troonrede. De visserij is na vele jaren weer nadrukkelijk in beeld bij de Nederlandse overheid. Bovendien bevestigt de vermelding dat de regering oog heeft voor de kwetsbare positie van de Nederlandse visserij. Echter, de toegezegde 35 miljoen euro voor duurzaamheidsprojecten in met name de Noordzeevisserij en binnenvisserij, staan in schril contrast met de daadwerkelijk benodigde middelen in de vissector.

De Nederlandse regering is duidelijk bereid tot investeringen in de primaire sector, waaronder de visserij. Voor de komende vijf jaar heeft het Kabinet een bedrag van 35 miljoen euro toegezegd. Dit bedrag is bedoeld voor specifieke projecten op het gebied van duurzaamheid. Het Productschap Vis is positief over deze toezegging, maar wijst direct op het feit dat dit bedrag in schril contrast staat met de werkelijke investeringen die nodig zijn om van de Nederlandse visserij weer een economisch gezonde sector te maken. Voorzitter Jan Odink: De minister weet dat. In het project TaskForce, een samenwerking van de Directie Visserij van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Productschap Vis, is uitgerekend dat de economische en ecologische duurzaamheid van de kottervloot kan worden verbeterd door herstructurering van de vloot en ontwikkeling en introductie van meer duurzame en innovatieve visserijtechnieken. De kosten voor de uitvoering van TaskForce-project bedragen de komende zes jaar minimaal 300 - 400 miljoen euro. Daarbij laat ik de benodigde investeringen in andere deelsectoren buiten beschouwing. Bovendien staan de fnianciele resultaten in de kottersector in schril contrast tot de algemene economische ontwikkelingen in Nederland. De positieve insteek is goed, maar beperkt in relatie tot de daadwerkelijke behoeften in de gehele keten.

De consumptie van vis in Nederland en wereldwijd groeit. Het imago van vis is goed. Vis past ook uitstekend in het streven van het Kabinet om meer aandacht te schenken aan een gezonde levenswijze. De Nederlandse vissector neemt graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De sector wil zich sterk maken om ook voor de toekomst de garantie te bieden dat de Nederlandse consument kan beschikken over een gezond product als vis. Reden temeer voor de overheid om in deze sector te investeren.

Nederland is aan het werk! Ook in de visserijsector wordt hard gewerkt aan de toekomst. Het Productschap Vis pleit ervoor om initiatieven vanuit de sector te belonen en daarmee de werkgelegenheid in specifieke regios in Nederland te behouden.