Gemeente Zwolle
De gemeente blijft zich inzetten voor duurzame leefbaarheid in Holtenbroek

Datum uitgave: 08/30/2006
De inspanningen van de gemeente om de leefbaarheid in Holtenbroek te verbeteren, lijken hun vruchten af te werpen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de wijkanalyse Holtenbroek. De accenten lagen op zowel het verbeteren van de leefomgeving als het aanpakken van de sociale problematiek. Dit werk lijkt resultaat op te leveren, waardoor de ontwikkeling van de wijk in stijgende lijn is gekomen. Echter, zo staat ook in de wijkanalyse, de gemeente blijft waakzaam en blijft zich inzetten voor duurzame leefbaarheid in de wijk.

De komende jaren
De herstructurering van Holtenbroek is medio 2006 een redelijk eind op streek. Een aantal nieuwe plannen staat nog stapel (Trapjeswijk, Bachlaan). Alle partijen, ook de wijkbewoners, werken met grote inzet aan de vernieuwing. De metamorfose van Holtenbroek zal de komende jaren dan ook nog doorgaan. Holtenbroek is op de goede weg en veel wijkbewoners vinden dat ook zo.
Grote inhoudelijke beleidswijzigingen of nieuw ontwikkeltrajecten zijn op dit moment niet wenselijk. De wijk en haar bewoners moeten de tijd krijgen om aan de nieuwe omstandigheden te wennen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft een viertal speerpunten geformuleerd voor de komende vier jaar. Accentverleggen en meebewegen zijn de centrale begrippen.

De speerpunten voor de komende vier jaar zijn:

1. Het goed volgen van het proces van samenwonen van oude en nieuwe wijkbewoners. Het samenwonen is iets waar wijkbewoners zelf handen en voeten aan moeten gaan geven. Voor de corporaties en de gemeente ligt daar de rol van het volgen van ontwikkelingen en waar nodig het stimuleren en faciliteren van initiatieven.
2. 'Een goede start voor de jeugd'
3. 'Samenhang en samenwerking', hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de noordzijde van de wijk (Palestrinalaan),
4. 'Samen maken we de wijk'. De Gemeente Zwolle verzoekt TRAVERS in 2007, in samenspraak met de wijkbewoners en andere partners, een activiteitenplan voor 2007 e.v. op te stellen, daarbij uitgaande van wat wijkbewoners zelf willen en kunnen.

Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen?
De wijkanalyse is mede tot stand gekomen op verzoek van de gemeenteraad. De raad heeft bijeenkomsten gehouden in Holtenbroek om met bewoners te praten over de wijk. Dit heeft geleid tot een opdracht van de raad aan het college. Het college heeft de wijkanalyse opgesteld en afgerond. Op 20 september a.s. zal de gemeenteraad het voorstel van B&W aan de wijk voorleggen. De bijeenkomst, in de vorm van een inloop, vindt plaats in Het Carillon aan de Bachlaan 2 van 19.00 tot 21.00 uur.

Wat is een wijkanalyse?
Een wijkanalyse is een belangrijk instrument voor het maken van keuzes. In de wijkanalyse worden de effecten van het tot nu toe gevoerde beleid zichtbaar gemaakt en wordt helder waar toekomstkansen van de wijk liggen. De uitkomsten vormen voor het college de basis om in en met de wijk aan de slag te gaan. Dit alles met het doel de leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid in de wijk op peil te houden.

Bron: afdeling Communicatie