Gemeente Breda

Inspraak voorontwerp-structuurplan Lijndonk/Tervoort

De gemeente houdt op maandag 13 november een inspraakavond over het voorontwerp-structuurplan Lijndonk/Tervoort. Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan vrijgegeven voor inspraak. Samen met het reeds vastgestelde structuurplan Bavel, Beek en Berg bevat het voorontwerp-structuurplan de gemeentelijke visie voor de ontwikkeling van het gebied tussen de snelwegen A27 en A58 en de gemeentegrens.

In het voorontwerp structuurplan Lijndonk/Tervoort staan de contouren voor een gezamenlijke ontwikkeling van wonen, natuur en landschap en maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

Landelijk wonen

Lijndonk-Tervoort biedt uitstekende kansen voor de ontwikkeling van zogenoemde landelijke woonmilieus. Het begrip landelijk heeft zowel een ruimtelijke betekenis (ruim, groen) als een sociologische betekenis (ontspannen, rustig, dorps). Woonmilieus met in de nabijheid voorzieningen, werk en vervoer gecombineerd met een rustige, ruime, groene en dorpse woonomgeving zien maar liefst 44% van de Bredase huishoudens als ideaal. Met name jonge gezinnen hebben behoefte aan dit woonmilieu dat schaars is in de omgeving van Breda. Voor het aantrekken en vasthouden van jonge gezinnen -van groot belang om een vitale stad te blijven -is het zaak om in deze woonmilieus te voorzien. Lijndonk-Tervoort is met Bavel-Zuid noodzakelijk om aan de vraag naar landelijke woonmilieus te kunnen beantwoorden.

Voorontwerp-structuurplan Lijndonk/Tervoort en MER

Voor het totaal van deze plannen is een mer procedure gevolgd. De resultaten hiervan zijn verwerkt in het voorontwerp-structuurplan. In het MER is een maximum van 3000 woningen aangegeven die in Lijndonk-Tervoort gerealiseerd kunnen worden. In navolging van het meest milieuvriendelijke alternatief van het MER is er geen bedrijventerrein opgenomen aan de zuidzijde van Lijndonk. Het gebied wordt direct omsloten vanaf de A58 en de A 27. Een verkeersverbinding in noordelijke richting is optioneel en wordt door de betrokken partijen onderzocht.

Het voorontwerp van het structuurplan Lijndonk/Tervoort en het Milieueffectrapport (MER) Breda-Oost liggen ter inzage van 9 november tot en met 6 december. De inspraakavond vindt plaats op maandag 13 november in zaal Bruininks in Bavel.

Breda, 1 november 2006