Gemeente Ameland


Nieuwsberichten

07-11-2006
Raadscommissievergadering

Op maandag 13 november is er een openbare raadscommissievergadering in het gemeentehuis te Ballum. In afwijking van andere raadsvergaderingen begint deze bijeenkomst om 20.30 uur. Voorafgaande aan de commissievergadering is er namelijk een informele bijeenkomst voor raadsleden en college over 'RCW nieuwe stijl'. Deze bijeenkomst is niét openbaar.
Op de agenda van de commissievergadering staan de volgende onderwerpen:


1. Opening en mededelingen

2. Definitief vaststellen van de agenda

3. Inspreekmogelijkheid voor het publiek

4. Vragenhalfuurtje aan het college

5. Horecabeleidsplan gemeente Ameland

6. Voorstel omtrent toelage onregelmatige dienst buitendienst
7. Vaststellen verslag over de uitvoering Sociale Zaken 2005
8. Vaststellen verslag Leerplichtbeleid 2005
9. Stukken vergadering Eilander raad 1 december a.s.
10. Sluiting
Indien u gebruik wilt maken van de "Inspreekmogelijkheid voor het publiek" of voor inspraak op een van de agendapunten (alleen voor belanghebbenden) kunt u contact opnemen met de griffier, mw. J. Metz, tel.nr. 555 525 of per e-mail: griffier@ameland.nl


---

© 2006 Gemeente Ameland