Gemeente Leeuwarden

Tekening Nieuw Zaailand Tekening Nieuw Zaailand

Ontwikkeling Wilhelminaplein in cie Stadsontwikkeling

Bron: Gemeente Leeuwarden (10-11-2006) Maandag 13 november wordt in de commissie Stadsontwikkeling gesproken over de ontwikkeling van een nieuw Wilhelminaplein in samenhang met het project Nieuw Zaailand. De vergadering vindt plaats in het Stadhuis, aanvang 19.30 uur.
Ten behoeve van de inrichting van het Wilhelminaplein en omgeving is de gemeente een procedure gestart voor de selectie van een ontwerpbureau. Er zijn drie ontwerpbureaus uitgenodigd om offerte uit te brengen. Vanwege de grote betekenis van het plein voor de stad is gekozen voor een andere procedure dan gewoonlijk. Onderdeel van de selectieprocedure is dat het college een mening van de fracties van de commissie stadsontwikkeling vraagt over de ontwerpbureaus. Deze mening kan worden gevormd door de presentatie die elk bureau geeft en de vragen die de commissie kan stellen. De fracties wordt gevraagd om uiterlijk een week later bij het college schriftelijk haar mening kenbaar te maken. De mening van de fracties wordt door het college betrokken bij de totale selectieprocedure. Na de selectie van één ontwerpbureau zal dit bureau aan de slag gaan met het maken van een ontwerp voor de inrichting van het Wilhelminaplein en omgeving. Dit ontwerp zal tot stand komen in een open planproces waar belanghebbenden nadrukkelijk bij worden betrokken. Planning is dat het bureau begin 2007 aan de slag gaat. Voor het hele ontwerpproces wordt circa 1 jaar uitgetrokken.

De bureaus zullen in hun presentatie ingaan op de volgende onderwerpen: bureaupresentatie, globale visie hoe met het plein omgegaan zou kunnen worden en de wijze waarop men belanghebbenden en belangstellenden betrekt bij het maken van een ontwerp.