Gemeente Drechterland

13-11-2006
Begroting 2007

Afgelopen donderdag 9 november 2006 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2007 vastgesteld. De vaststelling van de begroting is voor de raad ook een moment om de resultaten en de ontwikkelingen van Drechterland te bespreken. Waardering was er van alle partijen voor deze begroting. De informatie bleek voldoende helder en duidelijk voor de raadsleden. Ook de wijze waarop de begroting is samengesteld â in nauw overleg met de raadsleden â werd als zeer prettig ervaren.

Goed kan beter
Maar naast de lovende woorden, werd er in de bespreking van de begroting uiteraard ook ingegaan op zaken die beter kunnen. Het is goed die kritiek te horen. Het prikkelt de gemeentelijke organisatie zodat die scherp blijft. Met betrekking tot deze begroting zal worden nagegaan hoe we de belangrijkste informatie in een objectief overzicht kunnen samenvatten. Op deze manier wordt het voor de inwoners meer duidelijk wat ze van hun gemeente kunnen verwachten.

Tarieven
In de raadsvergadering van donderdag 9 november 2006 heeft de gemeenteraad de tarieven vastgesteld voor 2007. Er zijn geen opvallende verhogingen te melden. Er is een algemene indexering toegepast van 2%.

OZB
De tarieven voor volgend jaar worden:

Was

Wordt

Betreft

⬠1,77

⬠1,81

Eigenaren woningen

⬠2,10

⬠2,14

gebruikers niet-woningen

⬠2,63

⬠2,68

eigenaren niet-woningen

Het tarief van de belasting geldt voor elke volle ⬠2.500.

Legesverordening
Ook voor de legesverordening is de indexering van 2% toegepast. Er zijn ook tarieven die aan een wettelijk maximum zijn geboden; deze tarieven zijn ongewijzigd. De tarieven bij de legesverordening liggen ter inzage in het gemeentehuis en worden actief op 1 januari 2007. De tarieven staan ook op onze website.

Toeristenbelasting
In artikel 8 van de verordening is het tarief vastgesteld op ⬠0,40 per overnachting.
Het tarief wordt na verhoging met 2% berekend op ⬠0,41 per nacht.

Marktgeld
In artikel 4 van de verordening voor de marktgelden zijn de tarieven vastgelegd. Ook deze tarieven stijgen met 2%.

Overige heffingen
De tarieven voor de afvalstoffen heffing blijven ongewijzigd. één persoon ⬠202,--; meer personen ⬠286,--.

De tarieven rioolrecht zijn voor de jaren 2006 en 2007 vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2005 door de raden van de voormalige gemeenten Drechterland en Venhuizen.

De nieuwe legesverordening en de overige tarieven treden in werking op
1 januari 2006. De verordeningen liggen ter inzage in het gemeentehuis in Venhuizen en zijn te raadplegen op onze website.
---