Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bereikbaarheid acute ziekenhuiszorg

Kamerstuk, 13-11-2006

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

CZ/IZ-2716187

13 november 2006

In mijn brief van 23 december 2005 heb ik u toegezegd u te informeren over de bereikbaarheid van de acute ziekenhuiszorg bij invoering van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) per 1 januari 2006. Hierbij ontvangt u de uitkomsten van het onderzoek dat is uitgevoerd.

In 2003 heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op mijn verzoek de bereikbaarheid van de acute ziekenhuiszorg in kaart gebracht. Ruim 98 procent van de bevolking kon op dat moment binnen 45 minuten door een ambulance op de plek van het ongeval bereikt worden en naar een ziekenhuis met een spoedeisende hulp afdeling gebracht worden.
Herhaling van het onderzoek met als peildatum 1 januari 2006 heeft uitgewezen dat de bereikbaarheid van de acute ziekenhuiszorg in Nederland licht verbeterd is.
Deze verbetering van de bereikbaarheid is opgetreden door veranderingen in standplaatsen van ambulances, door veranderingen in de bevolkingsomvang en door verbeteringen in het wegennet. Het aantal ziekenhuislocaties met een spoedeisende hulpafdeling is van 2003 naar 2006 afgenomen met 2,8 procent. Dit heeft echter geen negatieve invloed gehad op de bereikbaarheid, om eerder genoemde redenen.

Vanaf januari 2006 zijn de ziekenhuizen verplicht om wijzigingen in de bereikbaarheid van de spoedeisende hulp te bespreken in het regionaal overleg acute zorgketen. Bij veranderingen in het aanbod van spoedeisende hulp na 1 januari 2006 zal ik ziekenhuizen vragen of er instemming is van de deelnemers uit de acute zorgketen. De afspraken in het regionaal overleg mogen niet leiden tot een verslechtering van de 45 minuten norm.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H. Hoogervorst