Ministerie buza

http://www.minbuza.nl

persbericht 13 november 2006

Private sector ontwikkeling en armoedebestrijding

het 50ste advies van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV)

Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid dat zich richt op de bevordering van de private sector in ontwikkelingslanden mist voldoende strategische visie en sturingsmogelijkheden. Dit concludeert de AIV in het advies dat minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking vandaag ontvangt uit handen van de voorzitter van de AIV, minister van Staat mr. Korthals Altes. De pers is voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

De AIV concludeert, op basis van uitgebreid onderzoek, dat waar sprake is van vermindering van armoede, dit voor ruim tweederde deel op het conto van economische groei kan worden geschreven. Die economische groei wordt vooral gerealiseerd door particuliere bedrijven. Dat brengt de AIV op de vraag: hoe kan ontwikkelingssamenwerking, die als hoofddoelstelling het verminderen van armoede heeft, de groei en verder ontplooiing van de particuliere bedrijvigheid in ontwikkelingslanden bevorderen?

De AIV pleit in zijn rapport voor een fundamentele (her)formulering van het Nederlandse beleid op dit terrein. Het advies komt met aandachtspunten die in dat nieuwe beleid zouden moeten doorklinken. Daarbij gaat het vooral om het vervullen van de noodzakelijke voorwaarden voor gezonde particuliere bedrijvigheid en minder op concrete, directe steun in enigerlei vorm aan ondernemingen.

Om de armsten zoveel mogelijk van de economische groei te laten profiteren, zijn volgens de AIV geen aparte instrumenten nodig. Wel beveelt de Raad aan om de aandacht voor de private sector vooral te richten op geografische gebieden en economische sectoren met relatief veel arme mensen.

Dit advies over de bevordering van de private sector in ontwikkelingslanden is het 50ste advies dat de AIV uitbrengt. De Raad is in 1997 opgericht als onafhankelijk adviesorgaan voor het buitenlandse beleid van Nederland. Met zijn adviezen heeft de Raad de afgelopen jaren de aanpak van verschillende internationale kwesties door de regering beïnvloed. Ook in diverse internationale fora hebben de adviezen van de AIV doorgeklonken en als katalysator voor vernieuwing gewerkt.

Het volledige advies wordt op 13 november geplaatst op www.aiv-advies.nl


Noot voor de redactie /