Provincie Overijssel

Begroting 2007 goedgekeurd

voorzitterstaten.jpg (1067 Kb)

Provinciale Staten van Overijssel hebben in hun vergadering van afgelopen woensdag de programmabegroting voor 2007 goedgekeurd. Mét aanvullingen, want de Staten kwamen met maar liefst negen amendementen en 17 moties op de proppen. Uiteindelijk overleefden daarvan één amendement en zes moties, samen goed voor ruim 500.000 extra uitgaven.

De totale begroting voor 2007 omvat iets meer dan 300 miljoen euro, verdeeld over elf programmaâs. Daarvan gaat het grootste deel (83,5 miljoen) naar Bereikbaarheid, gevolgd door Landelijk gebied met 63 miljoen euro. Overige programmaâs zijn Bestuur, Economie en innovatie, Ruimte, Wervende steden, Milieu, Zorg, Cultuur en maatschappelijke ontwikkeling, Veiligheid en water. De coalitiepartijen PvdA, CDA en VVD vonden de begroting een goede vertaling van de wensen die Provinciale Staten bij de vaststelling van de Perspectiefnota hadden neergelegd. De financiele positie van de provincie ziet er goed uit.

Meer voor mantelzorg
Twee van de aangenomen moties hadden betrekking op de mantelzorg in Overijssel. De PvdA vond dat het Platform Mantelzorg Overijssel (PMO) zestigduizend euro extra moest krijgen om personeelsuitbreiding mogelijk te maken. De mantelzorger krijgt in de nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) een steeds belangrijker rol toebedeeld en het PMO, als belangenbehartiger voor de mantelzorgers verdient daarvoor extra steun, aldus de motie, die werd aangenomen met steun van de ChristenUnie, Groen Links, CDA, LPF, SGP en SP. Het CDA kwam op haar beurt met een motie om een half miljoen euro uit te trekken voor het opstarten van een Mantelzorghuis. Mantelzorgers dreigen overbelast te raken en er is behoefte aan laagdrempelige opvangvoorzieningen voor mantelzorgers én verzorgden. Die motie werd, met uitzondering van D66, door de hele staten aanvaard.

Vitens
Een andere motie die het âhaaldeâ was eveneens afkomstig van het CDA, mede gesteund door PvdA, Groen Link, ChristenUnie en de SP. De motie draagt het college van Gedeputeerde Staten op om te onderzoeken of het geld dat bestemd is voor de dividenduitkering, door Vitens gebruikt kan worden om de drinkwatertarieven te verlagen. De provincie Overijssel is grootaandeelhouder van Vitens en heeft statutair de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het prijsbeleid van de waterleidingmaatschappij. Het uitkeren van dividend aan de aandeelhouders maakt de prijs van water voor de klanten van Vitens hoger dan nodig, zo redeneerden de indieners van de motie. Men verzocht GS verder te overleggen met de andere aandeelhouders om te kijken of zij kunnen instemmen met deze wijziging van dividenduitkering.

Starters op de woningmarkt
Er moeten in deze Statenperiode nog voorstellen komen die de positie van Overijsselse starters op de woningmarkt versterken. Dat is de teneur van een CDA motie die statenbreed werd aangenomen. Het wordt voor starters financieel steeds moeilijker om een eigen woning te verwerven. Sommige gemeentes en provincies hebben het instrument âstartersleningâ ontwikkeld om de koop van een eigen woning voor starters bereikbaar te maken. Ook landelijk gezien worden initiatieven in die richting ontwikkeld. Overijssel mag wat dat betreft niet achter blijven, meent het CDA. De motie roept Gedeputeerde Staten op om te onderzoeken welke initiatieven er in deze provincie zijn en met voorstellen te komen.

Milieu
Het college van Gedeputeerde Staten moet er direct na de verkiezingen bij de kabinetsformateur op aandringen dat er een nieuwe stimuleringsmaatregel voor duurzame energie wordt opgenomen in het regeeraccoord. Provinciale Staten spraken zich âmet uitzondering van LPF en VVD- daarover uit door een motie van het CDA te steunen. Een subsidieregeling voor duurzame energie in de vorm van warmte, kracht, electriciteit en brandstof voor kleine en grote projecten is absoluut noodzakelijk in de nieuwe regeerperiode, vinden de Staten van Overijssel.
Vooral ook particulieren moeten financieel gestimuleerd worden om te kiezen voor schone en duurzame energiebronnen. Eerder werd de daarvoor bedoelde subsidieregeling MEP (Milieukwaliteit Electriciteits Productie) stopgezet. Buurstaat Duitsland kent nog wel steeds stimuleringsmaatregelen op zakelijk en particulier gebied.