Gemeente Lingewaard


Besluitenlijst raadsvergadering 9 november 2006

Behandeling Programmabegroting 2007


1 Opening


2 Programmabegroting 2007 (inclusief het wijzigingsvoorstel van 7 november 2006)

77. Akkoord met voorstel, met inachtneming van de besluitvorming over onderstaande amendementen en moties en met de aantekening dat de fracties B'06 en Lokaal 2000 hebben tegengestemd

Zie ook: Programmabegroting 2007

Amendementen:


3.1 Afhandeling van vragen/brieven (2008) (PvdA)
* Ingetrokken

3.2 Afhandeling van vragen/brieven (2009) (PvdA)
* Aangenomen zonder hoofdelijke stemming

3.3 Integraal Gemeentelijk Mobiliteitsplan (PvdA / CDA)
* Aangenomen zonder hoofdelijke stemming

3.4 Ontwikkeling economische dragers (PvdA)

* Aangenomen zonder hoofdelijke stemming, met dien verstande dat het gestelde achter het laatste aandachtsstreepje komt te luiden: Hiervoor de middelen beschikbaar te stellen vanuit "het fonds beleidsontwikkeling"

Moties:


4.1 Hondenbelasting (PvdA)

* Ingetrokken

4.2 Oprichting Jongerenplatform (LBL)

* Aangenomen zonder hoofdelijke stemming

4.3 Wijkplatforms (LBL / VVD)

* Ingetrokken

4.4 Met verkeerslichten beveiligde oversteek-plaatsen op de van der Mondeweg en Jan Joostenstr. (LBL)

Aangenomen zonder hoofdelijke stemming, met dien verstande dat het verzoek aan het college komt te luiden: met de provincie te regelen dat op de Van der Mondeweg in Haalderen en de Jan Joostenstraat in Angeren, verkeerslichten worden gerealiseerd

4.5 Ontwikkelen Kulturhus in Gendt en aanvraag provinciale subsidie (LBL)

Aangenomen zonder hoofdelijke stemming, met dien verstande dat in de opdracht aan het college de zinsnede in Gendt worden gewijzigd in: (vooralsnog in Gendt)

4.6 Verkeersonveilige situatie Dorpstraat Gendt (VVD / PvdA / LBL)

Aangenomen zonder hoofdelijke stemming, met dien verstande dat het verzoek aan het college komt te luiden: tegelijkertijd met de, in het Categoriseringsplan wegennet Gendt genoemde, aan te leggen rotonde in de Kapelstraat te kijken naar deze onveilige situatie in de Dorpsstraat te Gendt en na verwittiging van het wijkplatform de sluisjes/paaltjes te verwijderen, zodat er voor iedereen een veilige situatie ontstaat;

4.7 Beleidsnota kinderopvang (B'06)

Aangenomen zonder hoofdelijke stemming, met dien verstande dat het woord vrouwen wordt gewijzigd in verzorgers

4.8 Opschaling wijkplatforms (B'06)

Ingetrokken

4.9 Gemeentelijke huisvesting (B'06)

Ingetrokken

4.10 Instellen werkgroep onderzoek inventarisatie huisvestingsproblematiek (H'90)

Na hoofdelijke stemming met 6 stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen

4.11 Tegemoetkoming kosten EHBO opleiding (H'90)

De gewijzigde motie (het gestelde bij het tweede aandachtsstreepje wordt geschrapt) wordt na hoofdelijke stemming met 10 stemmen voor en 16 stemmen tegen verworpen

4.12 Riolering Huismanstraat/Gochsestraat (H'90)

Aangenomen zonder hoofdelijke stemming

4.13 Smart-doelstellingen in de Programmabegroting 2007 (GL)

Aangenomen zonder hoofdelijke stemming, met dien verstande dat het jaartal 2007 wordt gewijzigd in 2008 en het gestelde bij het laatste aandachtsstreepje wordt geschrapt

4.14 Beschikbare informatie voor iedereen (GL)

Aangenomen zonder hoofdelijke stemming, met dien verstande dat deze oproep ook geldt voor de raad en de griffie en dat de stukken in de gehele gemeente en dus niet alleen in Bemmel en Huissen ter inzage liggen, bijvoorbeeld bij de bibliotheken

4.15 Cultuur voorrang (GL)

De gewijzigde motie (het gestelde bij het eerste aandachtsstreepje onder de oproep aan het college wordt geschrapt) wordt na na hoofdelijke stemming met 12 stemmen voor en 14 stemmen tegen verworpen

4.16 Bus naar Elst (GL)

Aangenomen zonder hoofdelijke stemming, met dien verstande dat aan de oproep aan het college wordt toegevoegd: - een overzicht van de reeds gedane inspanningen op dit punt aan de raad te doen toekomen

4.17 Proef dijken (GL)

Na hoofdelijke stemming met 8 stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen

4.18 Landschaps Ontwikkelings Plan (GL)

De gewijzigde motie (het gestelde onder 'spreekt uit dat' wordt gewijzigd in: de opbrengst eerst naar de algemene reserve wordt overgebracht en vervolgens in 2007 en in 2008 daaruit 50.000,-- te putten voor het LOP) wordt, met uitzondering van GroenLinks, verworpen door alle andere fracties