Provincie Noord-Holland

Actuele berichten

Provincie en waddenregio succesvol in lobby richting Rijk

13-11-2006

De Tweede Kamer heeft op 31 oktober de Planologische Kernbeslissing (PKB) Derde Nota Waddenzee aangenomen. Ten opzichte van de oorspronkelijke voornemens zijn hierin, door een gezamenlijke lobby van gedeputeerden Schipper en Poelmann en de waddenregio, een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht.

In het oorspronkelijke kabinetsvoornemen dat op 12 mei 2006 werd gepresenteerd, bleek een aantal voor de regio belangrijke ontwikkelingen niet mogelijk. Dat ging onder meer om de mogelijkheid voor zeewaartse uitbreiding van de haven Den Helder (inclusief de verplaatsing van de TESO-veerhaven), de jachthavenontwikkeling, het op diepte houden van vaargeulen en de bebouwingshoogte zowel voor de havens als ook voor het stedelijke gebied.

Intensieve lobby

Het gevolg was een intensieve lobby richting het Rijk. De waddenregio trok hierin gezamenlijk op (provincies, gemeenten, eilanden en bedrijfsleven). Doel was het kabinet en de Tweede Kamer te informeren over de ontwikkelingsmogelijkheden die de regio ziet.

Tijdens werkbezoeken door kamerleden en de minister zijn mogelijke oplossingen voor knelpunten in de PKB vanuit de regio aangedragen. Vooropgesteld werd dat de waddenregio de hoofddoelstelling duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap onderschrijft.

Wijzigingen

En met succes! De Tweede Kamer heeft onder andere de volgende wijzigingen in de PKB aangebracht:

* onder voorwaarden uitzonderingen op het verbod tot zeewaartse uitbreiding van de haven van Den Helder en de recreatiehavens op de eilanden;

* schrappen van het maximum aantal ligplaatsen en de aandacht richten op het reeds in ontwikkeling zijnde convenant recreatievaart tussen rijk en regionale overheden (indien het convenant op 31/12/2007 niet in werking is getreden kan het Rijk alsnog capaciteitsbeleid inzetten);

* incidentele verdere uitdieping van de hoofdvaargeulen naar de waddenhavens is onder voorwaarden mogelijk;
* minder beperkingen voor hoogbouw langs de Waddenzee;
* alleen natuurlijke overgangen tussen zoet en zout water creëren indien de plannen ook en voldoende gesteund worden door de regionale landbouworganisaties.

Na instemming van de Eerste Kamer wordt deel 4 van de PKB uitgebracht en is de Derde Nota Waddenzee formeel van kracht. De provincie is tevreden met de uitkomst en heeft hiermee tevens uitvoering gegeven aan het collegeprogramma op dit onderdeel. Tegelijkertijd wordt er constructief samengewerkt aan de realisatie van de doelstellingen voor de Waddenzee.

Vlnr: Gedeputeerden Poelmann en Schipper van de provincie Noord-Holland en burgemeester Faber van Den Helder heffen het glas.

Deze goede afloop werd op 6 november gevierd. Op de foto van links naar rechts de gedeputeerden Poelmann en Schipper van de provincie Noord-Holland en waarnemend burgemeester Faber van Den Helder.

Meer informatie bij Tjietske Groothengel (sector Economische Zaken) tel. (023) 514 36 27, email groothengelt@noord-holland.nl of Anne Lenis (sector Natuur, Recreatie en Landschap) tel. (023) 514 37 07, email lenisa@noord-holland.nl.