Provincie Utrecht

Veenweidegebied van start

Veldwerkzaamheden bodemkaart Veenweidegebied van start

13-11-2006 -

De provincie Utrecht heeft opdracht gegeven veldwerkzaamheden te verrichten voor het maken van een nieuwe Bodemkaart, schaal 1:25.000. Het doel van het onderzoek is een actuele en betrouwbare Bodemkaart van de veenweidegebieden in de provincie Utrecht. De veldwerkzaamheden zijn deze week gestart en duren tot en met april 2007. De nieuwe kaart is najaar 2007 gereed.

De huidige bodemkaarten dateren uit de jaren `60 van de vorige eeuw. De provincie heeft behoefte aan een nieuwe kaart, met gegevens over de bodemopbouw en de grondwaterstand, op schaal 1:25.000. Reden hiervoor is dat de provincie Utrecht, als één van de lange termijndoelstellingen van het streekplan, de bodemdaling in de veenweidegebieden wil beperken. Uit de nieuwe kaart moet de ligging en de aard van de veengebieden, die kwetsbaar zijn voor bodemdaling, blijken. Op basis van de verkregen resultaten wil de provincie Utrecht in de toekomst haar beleid maken.

Medewerkers van het bedrijf Tauw BV voeren samen met de Universiteit Utrecht de veldwerkzaamheden uit. Deze bestaan uit het plaatsen van een aantal boringen tot een diepte van 1,2m onder he maaiveld. De boringen worden gedaan met een handboor met een doorsnede van circa 7 cm. De boorgaten worden na afloop direct weer gevuld met het uitgeboorde materiaal en goed afgedicht, zodat er op geen enkele wijze schade aan de percelen wordt aangericht.

De medewerkers van Tauw BV en van de Universiteit Utrecht zijn duidelijk herkenbaar aan hun kleding en auto met daarop het bedrijfslogo. Voor vragen over de planning van het veldwerk kan men terecht bij Monique Blankers op telefoonnummer 030-2824858 of 06-29623140.

Meer informatie: Peter Leonhart, telefoon (030) 258 3325