MNP:Samenhang economie en ecologie is onderbelicht

Milieu- en natuurplanbureau

http://www.mnp.nl/nl/index.html

Het is niet waarschijnlijk dat politieke partijen hun de eigen doelen uit de verkiezingsprogrammas op het gebied van economie en ecologie tegelijk zullen kunnen realiseren.
Vrijwel alle partijen vinden economische groei belangrijk en nemen maatregelen om bijdragen te leveren aan deze groei. Ook staan ze open voor arbeidsmigratie in plaats van gezinsmigratie en continueren een minder stringent beleid op het gebied van ruimtelijke ordening. Op deze thema's kiezen vrijwel alle partijen voor een toekomst met een grote rol voor marktsturing. Tegelijkertijd geven ook alle partijen aan dat economische groei in balans moet zijn met andere kwaliteiten zoals milieu. Daarnaast zijn veel partijen ambitieus in hun klimaatdoelen. Gelijktijdige realisatie van deze doelen lukt alleen met forse beleidsombuigingen en daarmee een sterke overheidssturing. Dat blijkt uit de analyse van de verkiezingsprogrammas die het Milieu- en Natuurplanbureau vandaag uitbrengt.

Economie en milieu
Hoge economische groei gedurende lange termijn leidt tot verder aantasting van de leefomgeving, maakt klimaatproblemen ernstiger en beleidsopgaven lastiger. Dat blijkt uit de onlangs door de drie planbureaus gepresenteerde studie Welvaart en Leefomgeving. Er zullen door de politiek keuzes moeten worden gemaakt.

Uit de verkiezingsprogrammas wordt onvoldoende duidelijk wat partijen willen met economische groei en migratie op lange termijn. Migratie kan de economische groei versterken maar leidt naast economische groei ook tot een hogere druk op ruimte, energie en klimaat. Economische groei kan ook via participatie en productiviteit worden 'gestuurd'. Vrijwel alle partijen nemen maatregelen die bijdragen aan het verhogen van groei, zoals het verlagen van heffingen op inkomen en arbeid, stimuleren van bestedingen en verhogen van arbeidsparticipatie.

Ruimte
De hogere bevolkingsdruk waarin dit op langere termijn resulteert, gecombineerd met tendensen als individualisering, meer welvaart en dus meer vraag naar grotere en luxere woningen en meer buitenstedelijk wonen, leidt tot een fors hogere ruimtedruk. Alle grote partijen onderschrijven op hoofdlijnen de ingezette beleidslijn van een minder restrictief RO-beleid en de decentralisatie in dit beleidsveld. De meerderheid van de partijen verkiest nieuwbouw -via uitleglocaties- boven herstructurering in bestaande bebouwing. Keuze voor migratie vergroot deze druk nog verder. Dit leidt tot het verder verstedelijken van het landelijk gebied en tot verdwijnen van landschappen.

Energie en klimaat
Een hogere economische groei leidt ook tot mondiale druk op het klimaat. Dit is een van de weinige punten waarbij de meeste partijen langere termijn doelen formuleren. De doelen komen overeen met NMP-4 en de EU doelstellingen maar dit vraagt wel forse beleidsombuigingen die niet terug te zien zijn in de verkiezingsprogrammas. Sommige partijen sluiten opties als kernenergie of CO2-opslag uit. Dat maakt verduurzaming van de energievoorziening duurder.

Contrast met achterban
Uit onderzoek door MNP, in samenwerking met TNS-NIPO en EIM, blijkt dat veel burgers de voorkeur geven aan een toekomstbeeld met een sterke rol voor de overheid . Dat contrasteert met veel partijprogramma's die voor veel maatschappelijke vraagstukken de voorkeur geven aan meer marktwerking en minder overheidssturing.

EINDE PERSBERICHT

---