Partij van de Arbeid


Den Haag, 13 november 2006


Vragen van het lid Verdaas (PvdA) aan de minister van Verkeer en Waterstaat


over de tegenstrijdige regels van gemeente, provincie en Rijkswaterstaat


1. Kent u de berichten over de tegenstrijdige regelgeving voor ligplaatsen van woonschepen , waar bewoners de dupe van worden?


2. Klopt het dat Rijkswaterstaat normen hanteert over de afmetingen van woonschepen die tegenstrijdig zijn met gemeentelijke en provinciale regels? Zo ja, hoe komt dat, welke organisatie heeft hier uiteindelijk zeggenschap over en wie is er in gebreke gebleven met het met elkaar in overeenstemming brengen van deze regels?


3. Wat is uw oordeel over de tegenstrijdige regelgeving en hoe wilt u deze tegenstrijdigheden oplossen en in de toekomst voorkomen? Hoe verhoudt deze tegenstrijdigheid zich met de voornemens van Programma Andere Overheid?


4. Hoe is het te verklaren dat er drijvende wijken worden gepland om weerbaarder te worden tegen mogelijke overstromingen, maar woonschepen, die deze voordelen van nature al hebben, niet zijn toegestaan of tegen worden gewerkt?


5. Klopt het dat Rijkswaterstaat grotere woonschepen verbiedt in verband met de theoretische remmende werking op de waterafvoer van de rivieren? Maakt het inundatiekanaal bij Wijk bij Duurstede in uw optiek deel uit van de hoofdwaterafvoer? Zo ja, wat is dan de hinder van een woonschip op de totale doorstroom van het inundatiekanaal? Zo nee, waarom zijn deze regels hier dan van toepassing?


6. Zal binnen de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening wél direct een toets zijn opgenomen met het beleid van Rijkswaterstaat? Hoe ziet u de rol van de omgevingsvergunning hierin?


7. Ziet u kans en bent u bereid gevallen als deze, waarbij mensen op Kafka-achtige wijze gevangen zijn tussen de verschillende bestuursorganen, op korte termijn op te lossen?


Zie ondere andere Wijks Nieuws van 8 november Het is zo onrechtvaardig Jong gezin valt tussen wal en schip