Informele zorg beste af bij linkse partijen, ChristenUnie, SGP

Mezzo

Alle politieke partijen erkennen de betekenis van de informele zorg en de wenselijkheid dat de ondersteuning van mantelzorg wordt versterkt en dat wachtlijsten voor vrijwilligerszorg worden aangepakt. Dat concludeert Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg, die alle grote partijen om een reactie vroeg op een viertal wensen voor een nieuw regeerakkoord.

De vereniging wil dat in het regeerakkoord als eerste komt te staan dat goede ondersteuning voor mantelzorgers in iedere gemeente verzekerd zal zijn en ten tweede dat de wachtlijsten voor vrijwilligerszorg dienen te verdwijnen. Ten derde wil Mezzo dat de nieuwe regering zich nadrukkelijk gaat buigen over noodzakelijke extra maatregelen om de combinatie van werken en het bieden van informele zorg nu en in de toekomst goed mogelijk te maken. Het vierde punt is dat Mezzo in het regeerakkoord geregeld zou willen zien, dat er niet op de aanspraken AWBZ beknibbeld gaat worden.

De drie linkse en de kleine christelijke partijen willen extra financiële middelen reserveren voor de ondersteuning van mantelzorgers. Opvallend is dat alle lijsttrekkers zich hardmaken voor goede respijtzorgvoorzieningen voor mantelzorgers. Daardoor kunnen mantelzorgers makkelijker even op adem komen. Mezzo is erg blij met deze toezegging en zal de partijen daar zeker aan houden.
De VVD erkent het belang van mantelzorgondersteuning en de aanpak wachtlijsten voor vrijwilligers maar vindt dat gemeenten genoeg geld hebben om daar werk van te maken. Onduidelijk vindt Mezzo de inzet van het CDA. Het CDA draagt mantelzorgers en vrijwilligerszorg een warm hart toe. Het CDA wijst in haar reactie nog eens op het tienpuntenplan dat in november 2005 werd gepresenteerd. Daarin was opgenomen dat er minimaal 5 euro per inwoner beschikbaar zou moeten zijn voor ondersteuning mantelzorg en begeleiding Vrijwillige Thuishulp en Buddyzorg. In haar reactie nu stelt het CDA wel dat er de afgelopen jaren meer geld beschikbaar is gekomen, maar zij meldt niet duidelijk of zij door wil gaan met de nodige verdere versterking tot die 5 euro per inwoner is bereikt.

Mezzo heeft de partijleiders ook gevraagd of zij zich geen zorgen maken dat mensen steeds langer moeten werken en steeds minder tijd over hebben om voor hun naaste te zorgen. De meeste partijen erkennen dit probleem maar slechts enkele zetten stevig in op meer zorgverlof, uitbreiding van de levensloopregeling etc.
Hier geldt dat de huidige coalitie-partijen vooralsnog geen concrete inzet tonen. De VVD wil dit overlaten aan werkgevers en werknemers. Het CDA geeft aan wel open te staan voor voorstellen op dit punt.

Door het invoeren van eigen bijdragen in de AWBZ en het terughoudender toewijzen van professionele zorg is het beroep op mantelzorgers aanzienlijk toegenomen. Mezzo is dan ook verheugd dat geen enkele partij de volgende regeerperiode nog nieuwe bezuinigingen op de AWBZ wil doorvoeren die ten koste gaan van kwaliteit en kwantiteit van de zorg.

Nu de politieke steun voor de punten van Mezzo zo duidelijk en breed is uitgesproken, is het zaak dat de versterking ook metterdaad wordt aangepakt. Reeds begin dit jaar werd bij de behandeling van het wetsvoorstel WMO een motie van Azough en Kraneveldt aangenomen waarin om extra budget voor extra ondersteuning werd gevraagd. Alle partijen, behalve de VVD, steunden deze motie. Het kabinet heeft de motie echter nog niet uitgevoerd. Mezzo wacht met spanning de begrotingsbehandeling van VWS af, waarin dit punt naar verwachting links of rechtsom zeker aandacht zal gaan krijgen van de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling.

De volledige reacties van de politieke partijen op de wensen van Mezzo kunt u vinden op www.mezzo.nl