Gemeente Leeuwarden

Minister Peijs maakt standpunt Haak om Leeuwarden bekend

Bron: Gemeente Leeuwarden (13-11-2006) In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Peijs van Verkeer & Waterstaat vandaag haar (in overeenstemming met de Minister van VROM genomen) standpunt bekend gemaakt over de rijksweg N31 Haak om Leeuwarden (N31). Dit standpunt komt overeen met het voorkeursalternatief van de regio, het Middenalternatief-oost, inclusief de aanleg van een aquaduct in het Van Harinxmakanaal. Het alternatief bestaat uit de aanleg van een nieuwe verbinding tussen Hemriksein en Marssum in de vorm van een autoweg (2x2 rijstroken), met een maximumsnelheid van 100 km/u, vijf ongelijkvloerse kruisingen en zoals gezegd een aquaduct.

De kosten van het alternatief zijn geraamd op EUR 215 miljoen. Er is nog sprake van een tekort op de financiering van EUR 13 miljoen. Hiervan zegt de Minister dat in het kader van het vervolg van de Tracéwetprocedure de betrokken partijen nader onderzoek verrichten om op de kosten te besparen.

In 2001 is de afspraak gemaakt dat de regio de planstudiefase van de Haak trekt. In 2002 is vervolgens de Startnotitie opgesteld en in 2003-2005 is gewerkt aan de Trajectnota/MER. Begin 2006 volgde de inspraak hierop en is er in dat kader uitgebreid gecommuniceerd met de omgeving. De Minister heeft nu dus haar standpunt hierop bekendgemaakt. De volgende fase in de Tracéwet is het opstellen van het zogenaamde Ontwerp-Tracébesluit.