Partij van de Arbeid


Den Haag, 13 november 2006


Vragen van het lid Klaas de Vries (PvdA) aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie


over uitspraken in het TV-programma Pauw en Witteman


1. Op basis van welke gegevens hebt u in het programma van Pauw en Witteman gesteld dat geen van de personen die administratief zijn verwijderd uit het project Terugkeer (de zogenoemde 26.000) zich nog in Nederland bevindt?


2. Waarom hebt u geen melding gemaakt van het meest recente onderzoek van het WODC waaruit blijkt dat 10% van de niet-Europese illegalen in Nederland een asielachtergrond heeft?


3. Is het juist dat dit volgens het WODC gaat om tussen de 6.250 en 11. 500 personen met een asielachtergrond?


4. Waaruit leidt u af dat zich onder de groep genoemd in vraag 3 geen personen bevinden die onder het project terugkeer vielen?


5. Is u ook bekend dat de onderzoekers onder personen met een asielachtergrond alleen personen verstaan, ten aanzien van wie in het laatste jaar voor staandehouding door de politie een asielbeslissing is genomen door de IND of door de rechter?


6. Acht u het niet aannemelijk dat het werkelijke aantal personen met een asielachtergrond dus waarschijnlijk groter is, als men niet de limiet van een jaar hanteert?


7. Vindt u het van belang met het oog op een zorgvuldige voorlichting op basis van de meest recente wetenschappelijke rapporten, uw eerder gedane uitlatingen zo snel mogelijk recht te zetten?


8. Heeft de door u doorgevoerde eenmalige maatregel van personen die vielen onder de oude Vreemdelingenwet, aanzuigende werking gehad? Waarom verwacht u dat wel van een pardonregeling die eveneens betrekking heeft op personen die onder de oude Vreemdelingenwet vallen en dus een afgebakende groep vormen? Waarom treft u een vergelijking met het generaal pardon in Spanje, dat niet betrekking had op een specifieke groep ex-asielzoekers?


9. Kunt u deze vragen - nu al het onderliggend materiaal beschikbaar is - per ommegaande beantwoorden?


Maandag 6-11-06, letterlijk citaat: "Mensen die een eigen invulling hebben gegeven aan hun vertrek zitten dus niet meer in Nederland"
Een schatting van het aantal in Nederland verblijvende illegale vreemdelingen in 2005, door Van der Heijden e.a., 18 oktober 2006