Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

ADVERTENTIE STAATSCOURANT, VOLKSKRANT 1/1

BESLUIT BIOTECHNOLOGIE BIJ DIEREN
Publicatiedatum: 19 oktober 2006

BESLUIT BIOTECHNOLOGIE BIJ DIEREN

KENNISGEVING
ONTWERPBESLUITEN

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt bekend dat hij in het kader van het Besluit biotechnologie bij dieren het voornemen heeft een vergunning te verlenen voor het verrichten van biotechnologische handelingen bij dieren aan:
* het Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen te Nijmegen, met registratienummer RBD0190(K06). Het betreft onderzoek naar genen die een rol spelen bij de afbraak van kraakbeen tijdens gewrichtsziekten;
* het Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht, met registratienummer RBD0192(K08). Het betreft onderzoek naar genen die een rol spelen bij het ontstaan en de verdere ontwikkeling van kanker;

* het Erasmus MC te Rotterdam, met registratienummer RBD0193(K09). Het betreft onderzoek naar genen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en de werking van de hersenen en het ontstaan van hersenziekten.

Eenieder kan binnen zes weken na heden gemotiveerde zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpbesluiten. Gemotiveerde schriftelijke zienswijzen kunnen worden toegezonden aan Dienst Regelingen, Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht, onder vermelding van het nummer van het ontwerpbesluit.

HOORZITTING

Bij voldoende belangstelling zal op maandag 13 november a.s. om 19.30 uur bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag een hoorzitting worden georganiseerd over deze ontwerpbesluiten. Belangstellenden dienen zich hiervoor tijdens kantooruren en uiterlijk donderdag 9 november a.s. vóór 12.00 uur telefonisch aan te melden (078-6395490) of via Biotechnologie@minlnv.nl. Voor het bijwonen van de hoorzitting is legitimatie verplicht.

WIJZIGINGEN VAN GERINGE AARD

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt bekend dat hij in het kader van het Besluit biotechnologie bij dieren de volgende vergunningen heeft gewijzigd:
* De looptijd van de vergunning VVA/BD. 01.151 (E12) van de Universiteit Leiden te Leiden is met één jaar verlengd;

* De vergunning RBD0175(J01D) van het Nederlands Kanker Instituut te Amsterdam is aangevuld met twee genen.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na heden tegen de besluiten een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, afdeling Rechtsbescherming, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

De (ontwerp)besluiten en de daarbij behorende stukken liggen vanaf heden, op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur, ter inzage in het Service Center van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag. Bezoekers van het Service Center zijn verplicht zich te legitimeren.