Eriks NV

P E R S B E R I C H T

Van Raad van bestuur ERIKS group nv

Datum 13 november 2006 Betreft FINANCIËLE RESULTATEN 9 MAANDEN 2006 ERIKS-GROEP

UITSTEKENDE RESULTATEN ERIKS-GROEP

KERNPUNTEN NEGEN MAANDEN 2006 (in EUR mln.) 9 maanden 9 maanden 2006 2005 Mutatie Financieel _____________ _____________ _________

Omzet 372,8 336,7 +10,7%

Autonome groei, excl. valutaschommelingen +9,5% +2,8%

Bedrijfsresultaat (EBITA incl. afschrijving op software) 31,5 24,8 +27,1%

Bedrijfsresultaat in % van omzet 8,5% 7,4%

Bedrijfsresultaat in % van het gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen 31,6% 25,1%

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór amortisatie goodwill / immateriële vaste activa uit acquisities 20,6 15,2 +35,7%

Nettoresultaat 20,5 15,1 +36,0%

Commercieel / Operationeel Intensiveren van de marktbewerking en introductie van nieuwe producten en diensten heeft geleid tot autonome groei. Deze was over de laatste zeven kwartalen: 1e kwartaal 2006: +11,6% 1e kwartaal 2005: +1,7% 2e kwartaal 2006: + 7,8% 2e kwartaal 2005: +4,9% 3e kwartaal 2006: + 9,2% 3e kwartaal 2005: +1,9% 4e kwartaal 2005: +3,2% Versterken en uitbreiden van het productmanagement en de verkooporganisaties. Optimaliseren van de inrichting van de processen en investeringen in infrastructuur. Mede hierdoor is de productiviteit toegenomen. Voorbereiden van een herstelplan voor ERIKS Frankrijk.

Expansie Overname van de handelsactiviteiten van Acona Hydraulik-Systeme GmbH te Aken, Duitsland per 1 januari 2006. Omzet op jaarbasis ca. EUR 3,5 mln. Overname van RIV-Charleroi s.a., België per 6 juli 2006 (zie persbericht d.d. 7 juli 2006). Omzet op jaarbasis ca. EUR 2,5 mln. Overname van Passerotti sp. z.o.o. te Bielsko-Biala, Polen en de activiteiten van Mowta te Gdansk, Polen (zie persbericht d.d. 28 september 2006). Omzet op jaarbasis ca. EUR 6,5 mln. De resultaten van beide ondernemingen worden vanaf 1 oktober 2006 in de consolidatie opgenomen. Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de heer J. van der Zouw, CEO en/of de heer J.G. de Boer, CFO Pagina 1 / 8

P E R S B E R I C H T

Overname van Turpen & Associates, Inc. in Tulsa, Oklahoma, USA per 1 november 2006 (zie persberichten d.d. 15 september en 3 november 2006). Omzet op jaarbasis ca. USD 11 mln. Aankondiging van het voornemen tot overname van WYKO Holdings Ltd., te Halesowen (nabij Birmingham), Groot-Brittannië (zie persbericht d.d. 17 oktober 2006). Het voornemen tot overname wordt in de vandaag te houden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorgelegd. De veronderstelde omzet voor het boekjaar 2006/2007 bedraagt ca. GBP 240 mln.

CEO Jan van der Zouw: "Het was een enerverend derde kwartaal. Na de mooie resultaten over het eerste halfjaar is de omzet ook in het derde kwartaal flink toegenomen. Er wordt geïnvesteerd in extra verkoopkracht om onze producten en diensten ook in voor de ERIKS-groep nieuwe markten aan te bieden. Tevens hebben wij met de overnames van Passerotti en Mowta ons marktgebied naar het oosten van Europa uitgebreid. Na goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overname van WYKO Holdings Ltd., wordt WYKO een belangrijk onderdeel van de totale ERIKS-groep en zullen wij marktleider in Groot-Brittannië zijn. De overname van Turpen betekent een goede versterking van onze marktpositie in de USA."

GEGEVENS PER GEWOON AANDEEL VAN NOMINAAL EUR 0,50 (x EUR 1,=)

9 maanden 9 maanden 2006 2005 Totaal 2005 _______________ ______________ _______________

Nettoresultaat 2,57 1,92 2,80 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór amortisatie goodwill / immateriële vaste activa uit acquisities 2,58 1,93 2,80 Kasstroom uit gewone bedrijfsuitoefening 3,15 2,49 3,60 Eigen vermogen (per 30 september, resp. 31 december) 17,59 15,13 16,07

Gewogen jaargemiddelde aantal uitstaande gewone aandelen 7.991.945 7.869.455 7.869.455

Totaal aantal uitstaande gewone aandelen 8.030.776 7.937.581 7.937.581

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (in EUR mln.)

9 maanden 2006 9 maanden 2005 ________________________ ______________________ in % in %

Netto omzet 372,8 100,0 336,7 100,0 ======= ======= ======= ======= Bedrijfsresultaat 31,5 8,5 24,8 7,4 Financiële baten en lasten -1,0 -0,3 -2,0 -0,6 _______ _______ _______ _______ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting 30,5 8,2 22,8 6,8 Belasting op resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -9,8 -2,6 7,5 -2,2 _______ _______ _______ _______ Groepsresultaat na belasting 20,7 5,6 15,3 4,6 Aandeel derden -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 _______ _______ _______ _______ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór amortisatie goodwill / immateriële vaste activa uit acquisities 20,6 5,5 15,2 4,5 Amortisatie goodwill / immateriële vaste activa uit acquisities -0,1 - -0,1 - _______ _______ _______ _______ Nettoresultaat 20,5 5,5 15,1 4,5 ======= ======= ======= =======

Gemiddeld aantal medewerkers 2.154 2.076

Pagina 2 / 8

P E R S B E R I C H T

OMZET De omzet over de negen maanden 2006 ad EUR 372,8 mln. is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 10,7% toegenomen (+EUR 36,1 mln.). Deze toename is als volgt nader te specificeren: - toename met EUR 3,5 mln. als gevolg van de in 2006 gerealiseerde overnames; - toename met EUR 0,4 mln. als gevolg van hogere omrekenkoersen; - autonome groei van EUR 32,2 mln., ofwel 9,5%.

(in EUR mln.) 9 maanden 9 maanden Wijziging Autonome groei in % 2006 2005 in % (excl. valutaschommelingen) Omzet per cluster _______________ _______________ _____________ ___________________________________

ERIKS Nederland 156,8 140,2 +11,9 +10,3 ERIKS België 93,2 87,1 +6,3 +8,8 ERIKS Duitsland 83,4 73,9 +9,0 +9,0 ERIKS Frankrijk 17,1 16,5 +3,1 +3,1 _______ _______ ERIKS Europa 350,5 317,7 +10,3 +9,2 ERIKS USA 16,6 14,4 +15,9 +14,3 ERIKS Zuidoost-Azië 5,7 4,6 +21,8 +15,9 _______ _______ 372,8 336,7 +10,7 +9,5 ======= =======

Autonome groei in % Omzet per kernactiviteit (incl. valutaschommelingen) ___________________________________

Afdichtingstechniek 84,1 75,7 +11,1 Aandrijftechniek 129,8 118,2 +7,1 Stromingstechniek 82,5 73,9 +11,5 Industriële kunststoffen 21,4 19,3 +11,3 Gereedschappen en Onderhoudsproducten 55,0 49,6 +10,4 _______ _______ 372,8 336,7 +9,7 ======= =======

Omzet naar type afnemer

Onderhoud (rechtstreeks) 178,5 163,8 +7,8 OEM 131,9 113,8 +14,3 Installatiebedrijven en projecten 24,7 22,9 +10,4 Wederverkopers en export 37,7 36,2 +3,5 _______ _______ 372,8 336,7 +9,7 ======= =======

BEDRIJFSRESULTAAT Het bedrijfsresultaat is met EUR 6,7 mln., ofwel 27,1% toegenomen en is gelijk aan 8,5% van de omzet (2005: 7,4%). In het bedrijfsresultaat over 2006 (derde kwartaal) is begrepen een bijzondere opbrengst van EUR 0,5 mln. (gerealiseerde boekwinst bij de verkoop van een pand).

Pagina 3 / 8

P E R S B E R I C H T

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Specificatie: (in EUR mln.) 9 maanden 2006 9 maanden 2005

Mutatie reële waarde van afgeleide financiële instrumenten 0,6 - Rentelasten -1,6 -2,0 _______ _______ -1,0 -2,0 ======= =======

BELASTING OP HET RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING De belastingdruk op het resultaat over de negen maanden 2006 bedraagt 32,2% (2005: 33,0%).

VERWACHTING VOOR HET JAAR 2006 De hierna opgenomen verwachting voor het jaar 2006 is exclusief de resultaten van WYKO Holdings Ltd. (zie persbericht d.d. 17 oktober 2006). Na goedkeuring van de voorgenomen overname van WYKO Holdings Ltd. door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is de verwachting dat de formele overname binnen een week zal worden afgerond. Vanaf dat moment worden de resultaten van WYKO en de kosten van de extra financiering in de resultaten opgenomen. Voor de bestaande activiteiten verwachten wij over het vierde kwartaal 2006 een autonome groei van 7 à 8%. Door het aantrekken van nieuwe medewerkers, vooral ter versterking van de verkoopkracht, en het uitbreiden van het aantal vestigingen zullen de kosten toenemen. Ten opzichte van het jaar 2005 verwachten wij voor het gehele jaar 2006 (excl. WYKO) dat de financiële resultaten ten minste zullen toenemen met: - omzet + 10,0% - bedrijfsresultaat, incl. bijzondere opbrengsten + 12,5% - nettoresultaat + 17,0% In het jaar 2005 (vierde kwartaal) is bij de verkoop van een pand een boekwinst (bijzondere opbrengst) van EUR 2,0 mln. gerealiseerd. In 2006 is in het derde kwartaal een eenmalige bijzondere opbrengst (boekwinst) van EUR 0,5 mln. gerealiseerd.

ACCOUNTANTSCONTROLE Op de financiële gegevens over de negen maanden 2006 is geen accountantscontrole toegepast.

FINANCIËLE AGENDA 13 november 2006 Publicatie besluitvorming buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 13 november 2006.

1 maart 2007 Publicatie jaarcijfers 2006.* 15 mei 2007 Algemene vergadering van aandeelhouders te Alkmaar. Publicatie cijfers eerste kwartaal 2007.*

* Publicatie vóór beurs, gevolgd door een conference call.

Voor uitgebreide informatie over de ERIKS-groep verwijzen wij naar onze website www.eriks.com Pagina 4 / 8

P E R S B E R I C H T

Bijlage 1.

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 SEPTEMBER 2006 (in EUR mln.)

30 september 2006 31 december 2005 ________________________ _______________________ ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa: - goodwill en uit acquisities 36,3 35,9 Immateriële vaste activa: - software 1,9 1,9 Materiële vaste activa 44,0 48,6 Latente belastingvorderingen 3,0 3,4 Deelnemingen 0,1 0,1 ___________ ___________ 85,3 89,9 ___________ ___________ Vlottende activa Voorraden 65,8 61,5 Handelsdebiteuren 87,7 75,6 Overige vlottende activa 4,3 2,3 Liquide middelen 20,8 22,0 ___________ ___________ 178,6 161,4 ___________ ___________ Totaal ACTIVA 263.9 251,3 =========== ===========

PASSIVA Eigen vermogen 141,2 127,6 Aandeel derden 0,5 0,3 ___________ ___________ 141,7 127,9 Langlopend vreemd vermogen Voorzieningen 13,3 12,4 Leningen 24,0 29,6 Afgeleide financiële instrumenten 0,3 2,0 ___________ ___________ 37,6 44,0 ___________ ___________ Kortlopend vreemd vermogen Bankiers ­ kasgeldleningen 13,0 16,7 Leveranciers 37,8 29,3 Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 3,1 7,9 Overig kortlopende verplichtingen 30,7 25,5 ___________ ___________ 84,6 79,4 ___________ ___________ Totaal PASSIVA 263,9 251,3 =========== =========== Totaal vermogen 206,8 193,4 (balanstotaal -/- immateriële vaste activa [behalve software] -/- liquide middelen)

Netto geïnvesteerd vermogen 138,3 139,6

Werkkapitaal 115,7 107,8

Pagina 5 / 8

P E R S B E R I C H T

Bijlage 2. MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN (in EUR mln.)

30 september 2006 ________________________ Stand per 31 december 2005 127,6 bij: nettoresultaat 9 maanden 20,5 af: contant dividend over 2005 -7,5 af: koersresultaat op de netto vermogenswaarde en het aandeel in de permanente financiering van buitenlandse deelnemingen -0,3 bij: hedge reserve +0,9 _________ Stand per 30 september 2006 141,2 =========

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (in EUR mln.)

9 maanden 2006 9 maanden 2005 _____________________ ____________________ Operationele activiteiten Resultaat na belastingen (vóór aandeel derden) 20,6 15,2 Aanpassingen voor: - afschrijvingen, incl. amortisatie software 4,6 4,4 - amortisatie overige immateriële vaste activa 0,1 0,1 __________ __________ Kasstroom uit gewone bedrijfsuitoefening 25,3 19,7 Bijzondere opbrengst uit verkoop pand -0,5 - Financiële baten en lasten 1,6 2,1 Winstbelastingen 9,8 7,5 Mutatie werkkapitaal -7,3 -1,7 Overige vorderingen en kortlopende schulden, excl. aflossingsverplichtingen leningen 2,5 -0,1 Mutatie voorzieningen -0,3 -1,2 Mutatie reële waarde afgeleide financiële instrumenten -0,3 - __________ __________ Kasstroom gegenereerd uit operationele activiteiten 30,8 26,3 Betaalde financiële lasten -1,7 -2,4 Betaalde winstbelastingen -8,2 -5,4 __________ __________ Kasstroom uit operationele activiteiten 20,9 18,5 ========== ========== Investeringen in materiële vaste activa en software -4,1 -8,9 Desinvesteringen in materiële vaste activa en software 4,7 0,9 Verwerving deelnemingen -0,9 -0,1 Afstoting van deelneming - - __________ __________ Kasstroom uit investeringsactiviteiten -0,3 -8,1 ========== ========== Opname leningen, incl. aflossingsverplichtingen - - Aflossing leningen, incl. aflossingsverplichtingen -10,3 -7,9 Opname bankiers ­ kasgeldleningen 7,0 -1,7 Betaald contant dividend en kosten -7,5 -3,1 __________ __________ Kasstroom uit financieringsactiviteiten -10,8 -12,7 ========== ========== Saldo kasstroom 9,8 -2,3 Liquide middelen 1 januari 11,3 12,7 Koersverschillen -0,3 0,6 __________ __________ Liquide middelen 30 september 20,8 11,0 ========== ========== Pagina 6 / 8

P E R S B E R I C H T

Bijlage 3.

RESULTATEN PER KWARTAAL 2006 (EUR mln.)

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal ________________ ________________ ________________ in % in % in %

Omzet 125,4 100,0 124,9 100,0 122,5 100,0 ======= ======= ======= ======= ======= ======= Bedrijfsresultaat (EBITA) 11,2 8,9 10,5 8,4 9,9 8,1 Financiële baten en lasten -0,2 -0,1 -0,4 -0,3 -0,5 -0,4 _______ _______ _______ _______ _______ _______ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 11,0 8,8 10,1 8,1 9,4 7,7 Belastingen -3,7 -2,9 -3,2 -2,6 -2,9 -2,4 _______ _______ _______ _______ _______ _______ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting en vóór amortisatie goodwill 7,3 5,9 6,9 5,5 6,5 5,3 Aandeel derden - - - - -0,1 -0,1 _______ _______ _______ _______ _______ _______ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 7,3 5,9 6,9 5,5 6,4 5,2 Amortisatie goodwill/immateriële vaste activa uit acquisities -0,1 -0,1 - - - - _______ _______ _______ _______ _______ _______ Nettoresultaat 7,2 5,8 6,9 5,5 6,4 5,2 ======= ======= ======= ======= ======= =======

Gemiddeld aantal medewerkers 2.124 2.149 2.189

Autonome groei +11,6% +7,8% +9,2%

RESULTATEN PER KWARTAAL 2005 (EUR mln.)

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal ________________ ________________ ________________ in % in % in %

Omzet 111,2 100,0 114,9 100,0 110,6 100,0 ======= ======= ======= ======= ======= ======= Bedrijfsresultaat (EBITA) 8,6 7,7 8,3 7,2 7,8 7,0 Financiële baten en lasten -0,6 -0,5 -0,7 -0,6 -0,7 -0,6 _______ _______ _______ _______ _______ _______ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 8,0 7,2 7,6 6,6 7,1 6,4 Belastingen -2,7 -2,4 -2,4 -2,1 -2,4 -2,2 _______ _______ _______ _______ _______ _______ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting en vóór amortisatie goodwill 5,3 4,8 5,2 4,5 4,7 4,2 Aandeel derden - - - - - - _______ _______ _______ _______ _______ _______ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 5,3 4,8 5,2 4,5 4,7 4,2 Amortisatie goodwill/immateriële vaste activa uit acquisities -0,1 -0,1 - - - - _______ _______ _______ _______ _______ _______ Nettoresultaat 5,2 4,7 5,2 4,5 4,7 4,2 ======= ======= ======= ======= ======= =======

Gemiddeld aantal medewerkers 2.058 2.070 2.100

Autonome groei +1,7% +4,9% +1,9% Pagina 7 / 8

P E R S B E R I C H T

Bijlage 4.

FINANCIËLE GEGEVENS PER CLUSTER (EUR mln.)

9 maanden 2006 9 maanden 2005

ERIKS Nederland Omzet 156,8 140,2 EBITA 17,5 12,4 Gemiddeld aantal medewerkers 856 821

ERIKS België Omzet 93,2 87,1 EBITA 7,7 6,6 Gemiddeld aantal medewerkers 585 579

ERIKS Duitsland Omzet 83,4 73,9 EBITA 6,9 4,8 Gemiddeld aantal medewerkers 428 407

ERIKS Frankrijk Omzet 17,1 16,5 EBITA 0,1 0,5 Gemiddeld aantal medewerkers 131 126

ERIKS USA Omzet 16,6 14,4 EBITA 1,9 1,5 Gemiddeld aantal medewerkers 75 71

ERIKS Zuidoost-Azië Omzet 5,7 4,6 EBITA 0,3 0,2 Gemiddeld aantal medewerkers 64 57

ERIKS group nv EBITA -2,9 -1,2 Gemiddeld aantal medewerkers 15 15

Pagina 8 / 8

Telefoon 072 54 75 888

---- --