Gemeente Utrecht


| |
|Datum: 13-11-2006                           |
|                                   |
|Constructiefout oorzaak bezwijken werftrap              |
|COLLEGE NEEMT AANBEVELINGEN COMMISSIE SCHUTTE OVER          |
|                                   |
|COLLEGE NEEMT AANBEVELINGEN COMMISSIE SCHUTTE OVER          |
|                                   |
|Het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie stelt dat een  |
|ernstige constructiefout het ongeluk met de werftrap op 6 augustus jl.|
|heeft veroorzaakt. Het college van burgemeester en wethouders erkent |
|dat bij verlenen van de vergunning voor het plaatsen van de werftrap |
|in 1985 ten onrechte niet is gekeken naar de constructie. Het college |
|neemt de aanbevelingen van de Commissie Schutte over. Deze gaan over |
|de behandeling van bouwvergunningen, de veiligheid en         |
|vergunningverlening bij evenementen en over verbetering van de    |
|crisisbeheersing.                           |
|                                   |
|In zijn reactie op het onderzoek heeft het Utrechtse college van b&w |
|nogmaals zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers van het tragische |
|ongeval. Bij het ongeval werden twintig mensen gewond, waarvan er één |
|enkele dagen na het ongeluk overleed.                 |
|                                   |
|Constructiefout en bouwvergunning                   |
|Het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie geeft      |
|uitsluitsel over de oorzaak van het ongeval. Er was sprake van een  |
|ernstige constructiefout in het ontwerp van de trap, die in opdracht |
|van een particulier is gebouwd. De constructiefout had bij de toetsing|
|van de bouwvergunning door de gemeente in 1985 aan het licht moeten  |
|komen. Het proces van verlening van bouwvergunningen is tussen 1985 en|
|nu stelselmatig geprofessionaliseerd. Tegenwoordig moet bij de    |
|beoordeling van vergelijkbare bouwwerken altijd een          |
|constructietekening overlegd worden.                 |
|                                   |
|Andere constateringen en aanbevelingen                |
|Behalve de conclusie over de oorzaak doet de Commissie Schutte een  |
|aantal constateringen en aanbevelingen rondom het eigendom en     |
|onderhoud van de trap, de organisatie, veiligheid en de verlening van |
|de vergunning voor het evenement (de Botenparade en het slotconcert) |
|en de Utrechtse crisisbeheersingsorganisatie. Het college neemt de  |
|aanbevelingen over, de uitwerking ervan wordt nog dit jaar voorgelegd |
|aan de gemeenteraad.                         |
|                                   |
|Eigendom, onderhoud en veiligheid werftrap(pen)            |
|De Commissie Schutte constateert dat de onduidelijkheid over het   |
|eigendom en het onderhoud van de bezweken werftrap geen relatie heeft |
|gehad met de oorzaak van het ongeval. Dit neemt niet weg dat de    |
|gemeente zich de onduidelijkheid over het eigendom van objecten in de |
|openbare ruimte ter harte neemt. De gemeente gaat het eigendom en het |
|beheer van alle trappen bij één gemeentelijke dienst (Stadswerken)  |
|onderbrengen. Informatie over gemeentelijke eigendommen in de openbare|
|ruimte wordt in één systeem ondergebracht.              |
|                                   |
|Het college heeft op 11 augustus jl. opdracht gegeven een       |
|inventarisatie te maken van de veiligheid van alle Utrechtse     |
|werftrappen. Daaruit is gebleken dat meer trappen niet voldoen aan de |
|huidige technische normen. Deze trappen kennen eenzelfde       |
|verbindingsconstructie als de bezweken werftrap, maar de uitvoering is|
|anders, waardoor deze trappen veel meer draagvermogen hebben. Voor  |
|normaal dagelijks gebruik leveren deze werftrappen geen risico's voor |
|de veiligheid op. Een aantal werftrappen is inmiddels verstevigd. Alle|
|23 bordestrappen worden binnen 3maanden voorzien van extra metalen  |
|steunen, waardoor ze ruim voldoen aan de normen. Voordat dit     |
|gerealiseerd is, worden deze trappen bij evenementen afgesloten.   |
|                                   |
|Vergunningverlening                          |
|Bij de vergunningverlening voor het evenement heeft terecht de nadruk |
|gelegen op het voorkomen van teveel bezoekers op pontons en kade,   |
|concludeert de Commissie Schutte. Ze noemt het vanuit het verleden  |
|verklaarbaar dat de trap niet als risico-object is onderkend.     |
|Uiteraard trekt het college uit het ongeluk lering over de aandacht  |
|die bij het verlenen van vergunningen wordt besteed aan de locaties en|
|aan objecten (waaronder de trappen) in de openbare ruimte. Ook deze  |
|aspecten komen aan de orde in de Nota Evenementenveiligheidsbeleid,  |
|die het college nog voor 1 april 2007 op aanbeveling van de Commissie |
|Schutte op gaat stellen.                       |
|                                   |
|                                   |
|Utrechtse evenementen                         |
|De Commissie Schutte noemt de verantwoordelijkheidsverdeling voor het |
|evenement diffuus. Het college begrijpt dit en zal hieraan in de   |
|vergunningverlening voortaan meer aandacht besteden. Utrechtse    |
|evenementen ontlenen vaak juist hun kracht aan de samenwerking op   |
|basis van gelijkwaardigheid tussen verschillende (culturele)     |
|organisaties. Dit mag duidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor |
|de organisatie (inclusief de veiligheid en verzekering tegen     |
|aansprakelijkheid) niet in de weg staan.               |
|                                   |
|Crisisbeheersingsorganisatie                     |
|Hoewel de Commissie Schutte concludeert dat de crisisbeheersing na het|
|ongeval snel en adequaat heeft gefunctioneerd, klinkt er bij de    |
|commissie enige twijfel door of dit ook het geval zou zijn bij een  |
|meer gecompliceerde crisis. Het college ziet crisisbeheersing als een |
|combinatie van doeltreffend handelen  tijdens de crisis en vantevoren|
|gemaakte draaiboeken en rampenplannen. In het verleden lag de nadruk |
|op het maken van die plannen. Dit garandeert echter niet dat tijdens |
|een crisis iedereen snel en adequaat optreedt. Het college acht    |
|geoefendheid, improvisatievermogen en handelingsgerichtheid van    |
|medewerkers minstens zo belangrijk, het optreden na het ongeluk heeft |
|dat laten zien.                            |
|                                   |
|Vervolg                                |
|De Commissie Schutte doet geen uitspraken over de eventuele juridische|
|schuld of aansprakelijkheid van partijen. De gemeente voelt zich   |
|verantwoordelijk voor de verlening van de bouwvergunning. Het college |
|hoopt dat in overleg met de verzekeraar van de gemeente zo spoedig  |
|mogelijk duidelijkheid ontstaat over de aansprakelijkheid. Het college|
|legt voor haar rol verantwoordelijkheid af aan de gemeenteraad, op 14 |
|november in de Raadscommissie Bestuur en Veiligheid en op 21 november |
|in een vergadering van de volledige gemeenteraad.           |
|                                   |
|Er volgen nog een onderzoeksrapportage van de Onderzoeksraad voor   |
|Veiligheid en bevindingen van het Openbaar Ministerie.        |
|Noot voor de media                          |
|Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Communicatiebureau  |
|Telefoon: 030 - 286 11 32                       |

---- --