Ministerie van Financiën

Antwoorden van de minister van Financiën, mede namens de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, op de vragen van het lid Duyvendak (Groen Links) over kansspelbelasting op de Zeeuwse Milieuprijs. (Ingezonden 28 september 2006)


1.
Kent u het artikel" Belastingdienst ziet Zeeuwse Milieuprijs als een kansspel?"

Antwoord:
Ja.


2.
Is het waar dat de Belastingdienst de milieuprijs, die de provincie Zeeland elke twee jaar uitreikt (van resp. 4000, 2500 en 1000 euro voor de nummers een, twee en drie), belast met kansspelbelasting, alhoewel hier geen sprake is van een gokspel of loterij maar van een beloning voor goede initiatieven op milieugebied die door een deskundige jury worden geselecteerd?

Antwoord:
Op grond van de geheimhoudingsplicht van artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) is het niet toegestaan informatie over de fiscale aangelegenheden van individuele belastingplichtigen openbaar te maken, zodat op deze vraag alleen in algemene zin kan worden ingegaan.
De Zeeuwse Milieuprijs is een prijsvraag. Op grond van de Wet op de kansspelbelasting zijn behalve kansspelen, zoals loterijen en casinospelen, ook prijzen die worden gewonnen met "prijsvragen van welke aard ook", aan de heffing van kansspelbelasting onderworpen. Met deze in de wet gebruikte term "van welke aard ook" wordt aangegeven dat het begrip prijsvraag ruim moet worden uitgelegd. Van deze heffing zijn uitgezonderd prijzen in prijsvragen waarbij van de deelnemer het verrichten van een wetenschappelijke of kunstzinnige prestatie (bijvoorbeeld een literatuurprijs/architectuurprijs) wordt gevorderd. Dit betekent dat prijzen uit prijsvragen waarbij een dergelijke prestatie niet als voorwaarde voor deelname wordt gesteld, aan de heffing van kansspelbelasting zijn onderworpen.


3.
Deelt u het standpunt dat de Zeeuwse Milieuprijs een goed initiatief is dat maximale steun verdient in plaats van te worden belast? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De Zeeuwse Milieuprijs is zeker een goed initiatief. Dit staat echter los van de vraag of zo'n prijs wel of niet is onderworpen aan de heffing van kansspelbelasting.


4.
Bent u bereid stappen te nemen om de naheffing van de Belastingdienst die de provincie Zeeland is opgelegd ongedaan te maken en te voorkomen dat vergelijkbare milieuprijzen ­ van provincies of andere partijen ­ met een dergelijke belasting in de toekomst te maken krijgen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Op grond van de AWR is het de inspecteur die de aanslag vaststelt. Hij stelt de aanslag vast op basis van de geldende wet- en regelgeving. Tegen de door de inspecteur vastgestelde (naheffings)aanslagen staat in alle gevallen de rechtsgang van bezwaar en beroep open.


5.
Bent u bereid het initiatief van de provincie Zeeland na te volgen en zelf een landelijke "Milieuprijs" of "Groene Innovatieprijs" in het leven te roepen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord:
Er bestaat reeds een tweejaarlijkse "Groene Innovatieprijs", Het Ei van Columbus, ofwel Prijzen voor Innovatie en Duurzaamheid. Deze wordt gezamenlijk uitgeloofd door de ministers van VROM, EZ, LNV, OCW, BZ/OS, VenW, SZW en VWS aan organisaties die een bijzondere bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. In 2006 is door het ministerie van VROM ook voor Duurzame Dinsdag prijzengeld ter beschikking gesteld.


---- --