Hulpverlening Gelderland Midden

Ouderen weten zorgvoorzieningen niet te vinden
---

PERSBERICHT
13 november 2006

Veel ouderen weten niet hoe je thuiszorg of een inkomensondersteunende voorziening aanvraagt en zijn niet op de hoogte van het bestaan van bijvoorbeeld een telefooncirkel. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek dat Hulpverlening Gelderland Midden (HGM) gehouden heeft onder 1.607 zelfstandig wonende personen van 65 jaar en ouder in de regio Gelderland Midden.

Resultaten

Eind 2005 heeft de sector Volksgezondheid/GGD van Hulpverlening Gelderland Midden bijna 1.607 vragenlijsten verstuurd aan zelfstandig wonende 65-plussers in de regio Gelderland Midden. Uiteindelijk heeft 79% van deze ouderen meegedaan aan het onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de 65-plussers zijn gezondheid als goed tot uitstekend beoordeelt. De meeste beperkingen ervaren ouderen op het gebied van mobiliteit. 29% kan niet gaan of staan waar hij wil. Door de beperkte mobiliteit kunnen bepaalde voorzieningen niet bezocht worden; bank, bibliotheek, postkantoor maar ook het gemeentelijk loket en het zorgloket zijn te ver weg.

Ouderen zijn slecht op de hoogte van bestaande welzijns- en zorgvoorzieningen. Hoewel 14% aangeeft moeite te hebben met rondkomen, wordt weinig gebruik gemaakt van mogelijkheden tot inkomens- ondersteuning zoals het aanvragen van bijzondere bijstand. Een zesde geeft aan van het bestaan van deze mogelijkheden niets af te weten.

Door de beperkingen en een tekort aan inkomen komen ouderen soms in een isolement terecht. 7% van de ondervraagden geeft aan zich heel erg eenzaam te voelen. Vooral de 75-plussers en alleenstaande vrouwen hebben psychosociale klachten en kampen met slaapproblemen. De helft van de ouderen gebruikt trouwens frequent slaap- of kalmeringsmiddelen.

Doel van het onderzoek

In het onderzoek is onder andere gevraagd naar de lichamelijke en psychische gezondheid, leefstijl, woonsituatie en sociale contacten van ouderen. Ook is gevraagd naar het gebruik van zorgvoorzieningen.

Het onderzoek levert zo waardevolle informatie op over de wensen en behoeften van ouderen op het gebied van gezondheid, zorg en eventuele ondersteuning die zij nodig hebben. Gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen in de regio kunnen de resultaten van het onderzoek gebruiken als basis voor hun beleid. Zeker nu de gemeenten, door invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de (financiële) verantwoordelijkheid draagt voor kwetsbare burgers is het noodzakelijk in het beleid rekening te houden met door ouderen zelf verstrekte gegevens.

HGM adviseert de gemeenten zich juist te richten op deze kwetsbare groep, bestaande voorzieningen beter onder de aandacht te brengen en de gezondheid van ouderen te verbeteren door inzet van extra preventieve activiteiten.

Samenwerking

Het onderzoek van Hulpverlening Gelderland Midden maakt deel uit van een groter onderzoek van 6 GGDen in Gelderland en Overijssel (GGD Regio Nijmegen, GGD Rivierenland, GGD Gelre-IJssel, GGD IJssel-Vecht, GGD Regio Twente en Hulpverlening Gelderland Midden).

In totaal hebben ongeveer 25.000 zelfstandig wonende 65-plussers aan het gezamenlijke onderzoek meegedaan. De resultaten van de ouderen in de regio Gelderland Midden wijken op hoofdlijnen niet duidelijk af van de gemiddelde populatie ouderen in Oost Nederland.
---

Deze pagina is bijgewerkt op 17-11-06 14:52
---

© Hulpverlening Gelderland Midden Postbus 5364, 6802 EJ Arnhem Internet: www.HulpverleningGelderlandMidden.nl