Gemeente Aalten


06-06-2007
Maandag 25 juni a.s.: De gemeenteraad wil graag met u in gesprek! Hoe denkt u over de toekomst van de gemeente Aalten?

Wij willen graag weten hoe u denkt over de toekomst van de gemeente Aalten. Wat moet de gemeente wel en niet oppakken? Wat is de verantwoordelijkheid van burgers en bedrijfsleven? Hoe kunnen we samenwerken in het belang van de toekomst? Wie doet daarbij wat? Daarom willen we graag in gesprek met geïnteresseerde inwoners van de gemeente en organisaties. Vergelijk het een beetje met de 100-dagen tour van het kabinet. Luisteren en horen wat er in de samenleving leeft.

De opzet.
Gemeenten hebben verplichte taken. Zo moet de gemeente zorgen voor inzameling van het huisvuil, moet ze milieuvergunningen afgeven en moet ze zorgen voor goede straatverlichting. Maar hoe ver gaan we daarin? Laten we het bij het wettelijke minimum of doen we iets extra's? Daarnaast kan de gemeente -niet verplicht- aanvullend beleid voeren om de gemeente Aalten tot een prettig leefbare gemeente te maken. Maar wat is prettig leefbaar: groen, verkeersveilig, goed bereikbaar, duurzaam?
Met deze vragen zitten we middenin de kerntakendiscussie. En daar willen we graag uw mening over horen. Even los van alle dagelijkse politiek en financieel geharrewar. Gewoon "met de benen op tafel": wat mogen en moeten gemeente en burgers van elkaar verwachten? Een klein groepje raadsleden heeft de onderstaande thema's geselecteerd. Andere thema's komen op een ander moment aan de orde. Denkt en praat u mee? In het belang van uw toekomst? Hieronder staan plaats en tijd.
We proberen het geen saaie discussie met ellenlange standpuntuitwisselingen te laten worden. Maar we willen u uitdagen uw mening op een creatieve manier te geven. Hoe? Dat ziet u als u gevolg geeft aan deze uitnodiging!

De kaders.
Ieder z'n verantwoordelijkheid. Dat hebben we ons goed gerealiseerd. Dus niet alles kan tegelijk. We kunnen wel de meest bereikbare, verkeersveilige, duurzame en milieuvriendelijke gemeente willen zijn, maar dat kan niet van vandaag op morgen. Dus de gemeenteraad moet alle wensen en opvattingen meewegen en ook kijken naar het geld. Dat betekent dat sommige wensen en verlangens pas op termijn gerealiseerd kunnen worden. Of helemaal niet, als de meerderheid van de raad er tegen is. Dat weerhoudt ons niet van deze uitnodiging om met u in gesprek te komen. Om tenminste te weten wat u belangrijk vindt en om daar ook rekening mee te houden. Zonder dat we beloven dat alle wensen direct gerealiseerd kunnen worden.

De onderwerpen en de keuzes.
We hebben een drietal onderwerpen uitgezocht. In het kort vertellen we hier onder wat de stand van zaken is, wat de gemeentelijke bemoeienis is en hoe we met betrekking tot dit beleidsveld keuzes kunnen maken, zeg voor dilemma's komen te staan. We willen het daar open met u over hebben. Zonder partijpolitieke bijbedoelingen. Om zo een stapje verder te komen naar de toekomst van de gemeente Aalten en u als inwoner.

A. Lokaal klimaatbeleid: vrijwillig of verplicht?

De gemeente Aalten heeft het Plan van aanpak Klimaat- en Duurzaam bouwen beleid vastgesteld. Hiermee wil de gemeente een bijdrage leveren aan de Kyoto-doelstellingen: reductie van broeikasgassen en het stimuleren van duurzame energie.
Het klimaatbeleid bevat een groot aantal lokale, maar ook regionale projecten op het gebied van gemeentelijke gebouwen en voorzieningen, woningbouw, bedrijven, de agrarische sector, verkeer en vervoer en duurzame energie, zoals het realiseren van een biomassainstallatie en een viertal windmolenparken in de regio. Voor de uitvoering van het Plan van aanpak heeft de gemeente Aalten subsidie ontvangen van het ministerie van VROM op grond van de subsidieregeling BANS (Bestuursakkoord Nieuwe Stijl) klimaatconvenant. In 2008 bekijken we of en op welke wijze verder invulling gegeven moet worden aan de verzwaarde en veranderde taak op het gebied van klimaatbeleid. Graag uw ideeën daarover!

B. Afvalverwerking en preventie: wie is aan zet gemeente of burgers? Gemeenten hebben een inzamelplicht m.b.t. huishoudelijk afval. Het afvalbeleid van de gemeente Aalten is erop gericht ons bewust te maken, dat met het scheiden aan de bron van herbruikbare afvalstoffen meerdere doelen worden bereikt. Meer herbruikbaar afval, minder restafval dat naar de verbrandingsinstallatie gaat en een lagere afvalstoffenheffing. De gemeente zamelt om de week huis-aan-huis restafval en gft-afval in. Daarnaast zamelen we klein chemische afval, glas, papier, textiel, maar ook kerstbomen, luiers en incontinentiemateriaal gescheiden in. Kringloopcentrum Aktief haalt oude huisraad, speelgoed en vloerbedekking aan huis op. Puin, bouw- en sloopafval en grof tuinafval kan tegen betaling volgens poorttarief op de afvalbrengpunten worden gestort. Wat vindt u: moeten afvalscheiding en preventie zoveel mogelijk verplicht worden of laten we het over aan de verantwoordelijkheid van bedrijven en inwoners?

C. Verkeer: bereikbaarheid, veiligheid, of beide? Het verkeersbeleid in de gemeente is gericht op duurzaam veilig. Dat wil zeggen dat de wegen zijn gecategoriseerd. Functie, inrichting en gebruik moet uitnodigen tot het gewenste verkeersgedrag. De straten zijn verdeeld in 50- en 30 km gebieden in de bebouwde kom en 60 en 80 km gebieden in het buitengebeid. Uitgangspunten zijn bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Binnen de kernen wordt de parkeerdruk onderzocht. Daarna kunnen er maatregelen volgen. In de buurt van scholen kan gedacht worden aan speciale schoolzones. Jaarlijks komt er een Uitvoeringsprogramma. Misschien kan het aantal borden ook verminderen. Er wordt gewerkt aan een Verkeersveiligheidsplan met o.a. aandacht voor ongevallenlocaties, handhaving, educatie. Het is niet de beodeling om de kernen autovrij te maken. Het streekvervoer is de verantwoordelijkheid van de Provincie. De gemeente ondersteunt het buurtbusproject. Wat vindt u van het toekomstgericht verkeersbeleid? Er komen steeds meer auto's, moet de gemeente optreden, reguleren of regelen we het met elkaar wel?

Doet u mee?
Op maandag 25 juni a,s, organiseert de gemeenteraad een interactief gesprek over bovenstaande onderwerpen, keuzes en dillemma's. Graag samen met u. Neemt u uw geïnteresseerde kennissen mee? Het gesprek met de gemeenteraad vindt plaats op maandag 25 juni a.s.om 20.00 uur in zaal Old Dutch, Maurits Prinsstraat 28, 7091 CV Dinxperlo.

Het programma is als volgt:

20.00 uur: Opening, voorstellen voorbereidingscommissie uit de raad en uitleg programma.
Korte uitleg over de discussiepunten.
De keuze aan het publiek: waar gaat u voor?
21.00 uur: Pauze
Plenaire discussie over de aangedragen onderwerpen. Nogmaals de keuze aan het publiek: waar ging en gaat u voor? Verantwoording, vervolgstappen en afsluiting
22.00 uur: Sluiting en nazit

Experiment.
Deze avond wordt door het voorbereidingsgroepje uit de gemeenteraad gezien als experiment. Bevalt het goed, dan volgen er misschien meer avonden rond andere onderwerpen. Het is een nieuwe manier om met de inwoners van onze gemeente in contact te komen over uw opvattingen. Daarnaast blijven er natuurlijk de normale manieren om met de gemeenteraad te communiceren.

Met vriendelijke groeten,
Namens de gemeenteraad van Aalten:

De voorbereidingsgroep bestaande uit de gemeenteraadsleden c.q. commissieleden:
Jan Bulsink, Wilmie van der Kuil, Hanny Noorman, Joop Wikkerink Ondersteund door de gemeentelijke medewerkers Luuk Boessenkool, Peter Ikink en Bert van de Vooren.