Gemeente Reiderland


Agenda raadscommissies

Hier vindt u de agenda voor de raadscommissie ruimtelijke zaken van 25 juni a.s. en van de raadscommissie Bestuur, Middelen en Welzijn van 26 juni a.s.

De raadscommissie Ruimtelijke Zaken vergadert op maandag 25 juni 2007 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Beerta.

Agenda


1. Opening


2. Vaststelling van de agenda


3. Vaststelling van het verslag van de openbare commissievergadering van 9 mei 2007


4. Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen (diegene die hiervan gebruik wenst te maken, dient dit 48 uur voor aanvang van de vergadering door te geven aan de griffier)


5. Ingekomen stukken en mededelingen


6. Terugkoppeling Gemeenschappelijke Regelingen


7. Raadsvoorstel tot het niet starten van de artikel 19 lid 1 WRO procedure voor de plannen voor een overdekte markt en een automarkt aan de Hamdijk 5 in Nieuweschans


8. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Kadernota kampeerbeleid Oost-Groningen


9. Raadsvoorstel tot het n.a.v. het Programma Integrale Handhaving 2006 vaststellen van het Handhavingsjaarverslag 2006 Gemeente Reiderland


10. Raadsvoorstel tot vaststelling van de notitie "Actualisering van het Woonplan 2002 tot 2010 van de gemeente Reiderland"


11. Kadernota Financieel Persepectief 2007-2008


12. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Budgetrapportage 2007-1


13. Jaarrekening 2006 (onderdeel ruimtelijke zaken)


14. Rondvraag


15. Sluiting

De raadscommissie Bestuur, Middelen en Welzijn vergadert op dinsdag 26 juni 2007 om 19.00 uur in het gemeentehuis in Beerta.

Agenda


1. Opening


2. Vaststelling van de agenda


3. Vaststelling van het verslag van de openbare commissievergadering van 8 mei 2007


4. Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen (diegene die hiervan gebruik wenst te maken, dient dit 48 uur voor aanvang van de vergadering door te geven aan de griffier)


5. Ingekomen stukken en mededelingen


6. Terugkoppeling Gemeenschappelijke Regelingen


7. Door de raad van de gemeente Scheemda op 26 april jl. aangenomen motie betreffende het minimabeleid


8. IGSD-voortgangsrapportages 3 en 4


9. Concept-begrotingen 2008 en jaarrekeningen 2006 gemeenschappelijke regelingen


10. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Intentieverklaring Streekraad Nieuwe Stijl


11. Raadsvoorstel tot aanpassing van het tijdpad herindelingsproces Reiderland, Scheemda en Winschoten


12. Voorstel aan de raad om het gewijzigd beleid van de IGSD Oldambt met betrekking tot gesubsidieerde arbeid voor kennisgeving aan te nemen.


13. Kadernota Financieel Perpectief 2007-2008


14. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Budgetrapportage 2007-1


15. Jaarrekening 2006


16. Rondvraag


17. Sluiting