Waterschap Groot Salland

Eigenaren van zogeheten `grenssloten' in de Koekoekspolder hebben tot maandag 25 juni de tijd het jaarlijkse onderhoud aan de watergangen te verrichten. Op die datum vindt namelijk de zogeheten snijschouw plaats. Dit houdt in dat medewerkers van het Waterschap Groot Salland op die dag controleren of het onderhoud correct is uitgevoerd.

Grenssloten zijn sloten die op de legger van het waterschap staan en de grens vormen tussen twee percelen van verschillende eigenaren. De onderhoudsplichtigen van deze sloten dienen er voor te zorgen dat vóór de schouwdatum de watergangen zijn geschoond door het maaien en verwijderen van begroeiingen die niet dienen voor de verdediging van het talud, bijvoorbeeld verschillende soorten waterplanten. De hoge temperaturen van afgelopen voorjaar zorgden voor een explosieve groei van water- en oeverplanten.
Ook moeten ingezakte taluds zijn hersteld en dienen voorwerpen, materialen en stoffen die de af- en/of aanvoer van water hinderen, te zijn verwijderd. Deze verplichtingen gelden ook voor de in de sloten gelegen dammen en duikers.

Snijschouw alleen in De Koekoek
De Koekoekspolder is het enige gedeelte binnen het gebied van Waterschap Groot Salland dat nog snijschouw kent (snijschouw staat ook wel bekend als voorjaarsschouw). In het kader van `Normering watergangen' en `Eenheid in verscheidenheid' is enige jaren geleden de voorjaarschouw binnen het waterschapsgebied vervallen. In het ene deel van het gebied bestond de voorjaarschouw wel, in het andere deel werden de watergangen door en op kosten van het waterschap onderhouden. Resultaat was dus het vervallen van de voorjaarsschouw. Omdat De Koekoek een kwetsbaar gebied is vanwege glastuinbouw en deels nog koudegrondteelt, is toentertijd besloten om deze polder buiten beschouwing te laten. Daarnaast is in de praktijk gebleken dat eenmaal per jaar schouw (de najaarschouw) voor dit gebied te weinig is. Rond de datum van de snijschouw zijn alle sloten al behoorlijk dichtgegroeid. Water af- en aanvoer zijn dan niet meer gewaarborgd. Vandaar dat De Koekoek nog de voorjaarsschouw (snijschouw) kent.

Nagenoeg alle sloten, kanalen en andere watergangen hebben een functie in een goede waterhuishouding, bijvoorbeeld afvoer van regenwater, en voorkomen hierdoor wateroverlast. Goed onderhoud van sloten betekent dat waterplanten, riet, takken en vuil dat de water aan- en afvoer belemmert uit de watergangen en duikers moet worden verwijderd. Daarnaast moeten de kanten van de watergangen en de taluds worden gemaaid.
Watergangen zorgen voor de afvoer van overtollig water en voor aanvoer van water in droge perioden. Dit is van groot belang om in het gebied te kunnen wonen en werken.

Om een goede werking van het watersysteem in stand te houden, vragen de watergangen om regelmatig onderhoud. Voor het merendeel voert het waterschap dit onderhoud zelf uit. De zogenoemde 'schouwwatergangen' moeten door aanliggende eigenaren worden schoongemaakt. Slooteigenaren die in gebreke blijven, worden door het waterschap aangeschreven met het verzoek de sloten alsnog schoon te maken. Hier krijgen ze twee weken de tijd voor. Als bij de herschouw het onderhoud nog niet correct is uitgevoerd, neemt het waterschap de werkzaamheden over op kosten van de eigenaar.

mailen print deze pagina printen stuur door

Waterschap Groot Salland | Dr. van Thienenweg 1 | Postbus 60 | 8000 AB Zwolle | t (038) 455 72 00 | info@wgs.nl