Gemeente Etten-Leur

Agenda van de raadsvergadering op 25 juni

Agenda van de raadsvergadering op 25 juni

De voorzitter van de raad maakt bekend dat er op maandag 25 juni 's avonds om 19.30 uur in de raadzaal een openbare raadsvergadering wordt gehouden. Tijdens deze vergadering komen de onderstaande onderwerpen aan de orde.

De vergadering zal om uiterlijk 24.00 uur worden beëindigd. Wanneer tijdens de vergadering blijkt dat het niet mogelijk is om de vergadering voor 24.00 uur af te ronden, dan zal de vergadering op dinsdag 26 juni om 19.30 uur worden hervat.

* Voorstel wijziging commissie-invulling CDA
* Voorstel over het beschikbaar stellen van een krediet voor exploitatiegebied De Streek en omgeving

* Voorstel over de vaststelling van de monumentenverordening 2007
* Voorstel over de jaarrekening 2006, 1^e begrotingswijziging 2007 en de ontwerpbegroting 2008 van het regiobureau Breda.
* Voorstel over de vaststelling van de begroting 2008 van de veiligheidsregio

* Voorstel over de actualisering van de verordening van de rechtspositie van de raadsleden en wethouders.
* Voorstel over de ontwerpbegroting 2008 en de ontwerpjaarrekening 2006 van de regeling milieu en afval van de regio Breda
* Voorstel tot het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2009 tot en met 2013

* Voorstel tot instemming van de begroting 2008 van het Kleinschalig Collectief Vervoer

* Voorstel tot goedkeuring van de 1^e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Ambulance Vervoer Brabant en instemming met de ontwerpbegroting 2008

* Voorstel tot goedkeuring van de 1^e begrotingswijziging 2007 en vaststelling van de ontwerpbegroting 2008 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg.
* Voorstel om de begroting 2008 van het WVS vast te stellen
* Voorstel over de vaststelling van het verslag van de kascommissie budget fractieondersteuning 2006

* Voorstel over het opnemen van een artikel in de tarieventabel van de verordening parkeerbelasting voor een
werknemersparkeervergunning

* Voorstel over het beschikbaar stellen van een krediet voor grondaankoop voor groenontwikkeling

* Voorstel over de ontwerpbegroting 2008, ontwerpjaarrekening 2006 en het ontwerpjaarverslag 2006 van SES West-Brabant.
* Voorstel over het verzoek om planschade van de heer Van der Velden, Schoenmakershoek en Geerkade.

* Voorstel over de herziening van exploitatieopzetten van het grondbedrijf.

* Voorstel over het nemen van verschoningsbesluiten in relatie tot de jaarrekening 2006.

* Voorstel inzake de jaarrekening 2006 inclusief de accountantsverklaringen.

* Voorstel over de vaststelling van de eerste Bestuursrapportage 2007

* Voorstel over de vaststelling van de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement

* Voorstel over de vaststelling van de kadernota 2008.
* Voorstel over de actualisering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

* Voorstel over het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2008 (GVVP)

* Voorstel over de vaststelling van de woonvisie.

Voor belangstellenden is er gratis een exemplaar van de raadsagenda verkrijgbaar in het informatiecentrum in het stadskantoor. Deze agenda kan worden afgehaald tot en met maandag 25 juni 2007, op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Tevens kan de agenda inclusief voorstellen en conceptbesluiten vanaf maandag 18 juni worden ingezien in het informatiecentrum van het stadskantoor en in de openbare bibliotheek Etten-Leur, Anna van Berchemlaan 4.

De volledige agenda van de raadsvergadering is beschikbaar op de gemeentelijke internetsite www.etten-leur.nl > Bestuur & beleid > Gemeenteraad > raadsvergadering > 2007 >25 juni

Week in...week uit
Klik & Bestel
Recht op bijstand
Vacature

Stadskantoor

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Tel: 076 - 502 40 00
Fax: 076 - 503 38 80

info@etten-leur.nl