Uitnodiging: persconferentie 25 juni 2007

20.06.2007 / 15:15 / Rubriek: Economie / Organisatie: Bouwend nederland

Bouwend nederland

Uitnodiging: persconferentie maandag 25 juni 2007 van 11.00 tot 12.30 uur in zaal Wandelganger I in Nieuwspoort Den Haag.
Presentatie -Nationaal Energiereductieplan Meer met Minder- van de samenwerkende organisaties Energiened (federatie van energiebedrijven Nederland), Aedes (vereniging van woningcorporaties) en het Platform energietransitie Gebouwde Omgeving (PeGO) en aanbieding aan en inhoudelijke reactie van minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), mevrouw Jacqueline Cramer.
Het kabinet heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd op het gebied van energiereductie, terugdringing van CO2-uitstoot en duurzame energie. Marktpartijen in de energiesector en de gebouwde omgeving, verenigd in de PeGO, leveren hieraan graag een bijdrage met het Nationaal Energiereductieplan Meer met Minder. Dit plan start in 2008 en zal dertien jaar duren. Alle Nederlanders zullen persoonlijk te maken krijgen met de uitvoering ervan.
Met de uitvoering van dit plan kan een structurele energievermindering worden bereikt van 30% in 200.000 tot 300.000 woningen en utiliteitsgebouwen per jaar. Hiermee wordt invulling gegeven aan de kabinetsdoelstelling van 2% energiebesparing per jaar. Programma:
Toelichting namens alle betrokken partijen door de heer Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland.
Korte toelichtingen door de heren Jan Terlouw (voorzitter Pego), Richard de Lange (voorzitter Energiened), Marcel Engels (voorzitter UNETO-VNI) en een vertegenwoordiger Aedes.
Wat houdt het Nationaal Energiereductieplan Meer over minder in? Toelichting door de heer Eric van Vliet, projectdirecteur Markt van Energiened.
Aanbieding van het plan door de heer Elco Brinkman aan mevrouw Jacqueline Cramer, minister van VROM.
Inhoudelijke reactie van de minister van VROM op het plan. Gelegenheid tot stellen van vragen aan mevrouw Cramer en de heren Brinkman, Terlouw, De Lange, Engels en vertegenwoordiger Aedes.
Mevrouw Cramer zal tot 12.00 uur in de gelegenheid zijn om vragen te beantwoorden. De voorzitters van betrokken organisaties zijn tot ongeveer 12.30 beschikbaar voor nadere toelichting.
Vanaf 25 juni om 11.00 uur zijn het plan, een samenvatting en een begeleidend persbericht beschikbaar. Deze stukken worden niet vooraf toegestuurd. Aanmelden: bij mevrouw I. van Doesburg, i.vandoesburg@bouwendnederland.nl telefoon Bouwend Nederland: 079 3 252 188.