Gemeente Leeuwarden

Inwoners Leeuwarden willen realisator en netwerker als burgemeester

De deelnemers aan de enquête over het profiel van de nieuwe burgemeester van Leeuwarden hebben hun voorkeur uitgesproken voor de bestuursstijlen netwerker en realisator. Verder moet de nieuwe burgemeester sociaal voelend zijn, daadkrachtig, omgevingsbewust, besluitvaardig en helder. Daarmee komen de uitkomsten van de burgemeesterenquête opvallend sterk overeen met het voorstel voor het profiel dat 25 juni door de gemeenteraad zal worden besproken.

De afgelopen weken konden inwoners van de gemeente Leeuwarden via een enquête meedenken over het profiel van de nieuwe burgemeester van Leeuwarden. In totaal hebben 388 mensen meegedaan aan de enquête. Daarvan zijn 228 via internet ingevuld, 94 op papier. 66 deelnemers van het digitale Leeuwarder burgerpanel hebben ook deelgenomen.

Het merendeel van de respondenten (66%) heeft geen voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke burgemeester. Iets meer dan de helft (54%) spreekt zich uit voor een burgemeester in de leeftijdsgroep 40-50 jaar. Een van de vragen in de enquête had betrekking op bestuursstijl van de nieuwe burgemeester; er is voorkeur voor iemand met de bestuursstijlen "realisator" en "netwerker". Een andere vraag had betrekking op bestuursvaardigheden. In de eerste categorie, relatie, scoren "sociaal voelend" (24%), "luisteren" (23%), en "inlevingsvermogen" (21%), ongeveer even goed. Bij tweede categorie, energie, blijkt men vooral prijs te stellen op een "daadkrachtig" persoon (44%), iemand met "doorzettingsvermogen" (2O%) of "overtuigingskracht" (18%). Bij de derde categorie, inzicht, is vooral van belang dat iemand "omgevingsbewust" is (38%) of organisatie-inzicht (22%) heeft. Bij de vierde categorie, resultaat, is er een grote voorkeur voor "besluitvaardig" (65%) en flexibel (20%). De laatste categorie had betrekking op draagvlak. Er is voorkeur voor de vaardigheden "helder" (25%), "visie uitdragen" (24%) en "onderhandelingsvaardig" (22%). Bijna de helft van de personen die de vragenlijst hebben ingevuld spreekt zich uit voor een achtergrond voor de portefeuilles "Openbare Orde & Veiligheid, Horecabeleid, Bestuurlijke Organisatie, Internationale betrekkingen, Communicatie & Kabinetszaken".


----------

Voor meer in formatie kunt u contact opnemen met de perstelefoon van de gemeente Leeuwarden, 058 - 233 4002.

Uitkomsten enquête burgemeestersprofiel

Afgelopen weken hebben de burgers van de gemeente Leeuwarden de kans gekregen om door middel van een enquête kenbaar te maken hoe ze denken over het profiel van de nieuwe burgemeester. In totaal zijn er 388 enquêtes ingeleverd, waarvan 228 digitaal ingevuld, 94 op papier en 66 van het digitale Leeuwarder burgerpanel.

Het merendeel van de respondenten (66%) heeft geen voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke burgemeester. Iets meer dan de helft van (54%) spreekt zich uit voor een burgemeester in de leeftijdsgroep 40-50 jaar. Een van de vragen in de enquête had betrekking op bestuursstijl van de nieuwe burgemeester; er is voorkeur voor iemand met de bestuursstijlen "realisator" en "netwerker". Een andere vraag had betrekking op bestuursvaardigheden. In de eerste categorie, relatie, scoren "sociaal voelend" (24%), "luisteren" (23%), en "inlevingsvermogen" (21%), ongeveer even goed. Bij tweede categorie, energie, blijkt men vooral prijs te stellen op een "daadkrachtig" persoon (44%), iemand met "doorzettingsvermogen" (20%) of "overtuigingskracht" (18%). Bij de derde categorie, inzicht, is vooral van belang dat iemand "omgevingsbewust" is (38%) of organisatie-inzicht (22%) heeft. Bij de vierde categorie, resultaat, is er een grote voorkeur voor "besluitvaardig" (65%) en flexibel (20%). De laatste categorie had betrekking op draagvlak. Er is voorkeur voor de vaardigheden "helder" (25%), "visie uitdragen" (24%) en "onderhandelingsvaardig" (22%). Bijna de helft van de personen die de vragenlijst hebben ingevuld spreekt zich uit voor een achtergrond voor de portefeuilles "Openbare Orde & Veiligheid, Horecabeleid, Bestuurlijke Organisatie, Internationale betrekkingen, Communicatie & Kabinetszaken".


1.De nieuwe burgemeester is bij gebleken geschiktheid een:

Geen voorkeur: 66%
Man: 20% Vrouw: 14%


2. De nieuwe burgemeester is bij voorkeur:

Tussen 40-50: 54%
Geen voorkeur: 23%
Tussen 35-40: 12%
Ouder dan 50: 8%
Jonger dan 35 jaar: 2%


3. Bestuursstijlen: kies uit onderstaande lijst twee typeringen


4. Realisator 56% nee, 44% ja 3. Netwerker 65% nee, 35% ja
8. Verbinder 72% nee, 28% ja
2. Vernieuwer 76% nee, 24% ja

5. Koersbepaler 82% nee, 18% ja
1. Mentor: 84% nee, 16% ja
6. Coördinator 87% nee, 13% ja
6. Analyticus 94% nee, 6% ja

4.Bestuursvaardigheden


1. Relatie
Sociaal voelend 24%
Luisteren 23% Inlevingsvermogen 21%
Mondelinge communicatie 18%
Coaching 14%


2. Energie
Daadkracht 44% Doorzettingsvermogen 20%
Overtuigingskracht 18%
Leervermogen 9%
Veerkracht 8%


3. Inzicht
Omgevingsbewustzijn 38%
Organisatie-inzicht 22%
Signaalgevoelig 16%
Bestuurlijke gevoeligheid 15%
Achtergrond oriëntatie 8%


4. Resultaat
Besluitvaardigheid 65%
Flexibel 20% Onderzoekend 8%
Oordeelsvorming 4%
Wendbaarheid 3%


5. Draagvlak
Helder 25%
Visie uitdragen 24%
Onderhandelingsvaardig 22%
Netwerkvaardig 15%
Organisatievermogen 13%

5. Op welke beleidsterreinen moet de burgemeester deskundig zijn:

49% 1. Openbare Orde & Veiligheid, Horecabeleid, Bestuurlijke Organisatie, Internationale betrekkingen, Communicatie & Kabinetszaken 23% 6. Ruimtelijke Ordening, Economie, Toerisme, Grondzaken, Vastgoed, Stadspromotie 9% 2. Jeugd & Onderwijs, Verkeer en Vervoer, Financiën, Stadstoezicht 8% 5. Zorg & Opvang, Wonen, Grotestedenbeleid
7% 3. Cultuur, Milieu, Energie en Water, Wijkzaken 5% 4. Werk en Inkomen, Publieke Dienstverlening, Sport, Bedrijfsvoering

---- --
Profiel nieuwe Burgemeester

---

Het profiel voor een nieuwe burgemeester van de gemeente Leeuwarden

Context van de functie

Bij de vormgeving van het profiel van de burgemeester van Leeuwarden hebben de volgende punten een belangrijke rol gespeeld.

Het betreft:

- de rol van de gemeente Leeuwarden als hoofdstad van de provincie Fryslân,zowel op economisch, bestuurlijk en cultureel gebied
- de positie van Leeuwarden als ambitieuze centrumgemeente van de regio en die van de tweede grote stad van het Noorden
- het verder ontwikkelen van Leeuwarden als de belangrijkste groeigemeente in inwoners en economische activiteiten van Fryslân
- de positie van Leeuwarden als grote banenmotor in de provincie Fryslân
- het met durf, ambitie en visie stimuleren van de toekomstvisie van Leeuwarden Van de burgemeester wordt vooral gevraagd dat hij in staat is de belangen van Leeuwarden als stad met een centrumfunctie te vertegenwoordigen en te waarborgen.

Rollen van de burgemeester

Boegbeeld

Van de burgemeester vragen we dat hij tussen de mensen staat, toegankelijk is en een luisterend oor heeft voor een ieder die contact met hem wenst. Hij heeft een sterke en welgemeende belangstelling voor het doen en laten van alle inwoners, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. Hij heeft daarbij aandacht voor de levensbeschouwelijke, maatschappelijke, culturele en multiculturele en sociaal-economische aspecten van het leven in de gemeente Leeuwarden.

Samengevat: hij moet beschikken over een koel hoofd en een warm hart. Hij is samen met de Commissaris van de Koningin ambassadeur van Fryslân en van Leeuwarden als hoofdstad van deze provincie.

Realisator wettelijke taken

De burgemeester van Leeuwarden is verantwoordelijk voor een goede en effectieve uitvoering van de wettelijke taken. Daarnaast kan hij in het college worden belast met het uitvoeren van enkele portefeuilles. In verband met het toenemende accent op het handhavingsbeleid binnen de gemeente, vragen wij van de burgemeester dat hij daadkrachtig is. Ook moet hij in staat zijn op een doortastende manier initiatieven te bevorderen die bijdragen aan een integraal beleid. Vanuit dat oogpunt kan hij ook worden belast met de coördinatie van speciale projecten. Hij moet inzicht hebben in de bedrijfsvoering en een goed oog hebben voor het functioneren van de gemeente als klantgerichte en presterende organisatie.

Op grond van de Gemeentewet is hij voorzitter van de Gemeenteraad en van het college van Burgemeester en Wethouders en zal uit dien hoofde ook met de raad en het college invulling geven aan een goed en daadkrachtig bestuur. Voorts is hij verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen het ambtelijk apparaat en de griffie als voorzitter van het driehoeksoverleg.

Van de burgemeester vragen wij dat hij op een betrokken en inspirerende wijze inhoud geeft aan het voorzitterschap van de raad. Hij geeft tevens als voorzitter van zowel raad als college ruimte aan de discussie tijdens vergaderingen en leidt op een actieve wijze mede het besluitvormingsproces. Als het nodig is streng, in ieder geval met humor en relativeringsvermogen. Ook wordt verwacht dat hij toeziet op een goede en tijdige uitvoering van projecten. Binnen het college ondersteunt hij, uitgaande van de vastgestelde kaders, de wethouders en geeft hen ruimte om de eigen portefeuille waar te maken. Hij geeft, op basis van zijn netwerk, deskundigheid en bestuurlijke ervaring, signalen tijdig door aan de betrokken wethouder(s).

Als korpsbeheerder van het regionaal politiekorps, hoofd van de politie gemeente Leeuwarden en hoofd van de brandweer geeft hij energiek en met gezag leiding aan het personeel en staat voor een Leeuwarden waarin burgers zich veilig voelen. Hij is daarbij bereid de mogelijkheden die de Politiewet biedt voor decentraal beleid ten volle te benutten en is bereid binnen de wettelijke kaders te overleggen met en verantwoording af te leggen aan de raad over de uitvoering van deze en andere wettelijke taken.

Netwerker

De burgemeester beschikt over goede ingangen in de diverse bestuurlijke verbanden. De burgemeester heeft daarbij een goed oog voor de gemeentelijke belangen en speelt een

(pro-)actieve rol in het benutten en uitbouwen van contacten met personen en lokale, regionale en landelijke organisaties en het bedrijfsleven, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Binnen de gemeente heeft de burgemeester een actieve rol en houding als het gaat om contacten met burgers, instellingen en het bedrijfsleven. Het stimuleren van de economische groei in Leeuwarden is hierbij een belangrijke taak. Hij weet wat er in de gemeente, provincie, het land en Europa speelt en houdt daarbij het belang van de gemeente Leeuwarden goed in het oog. Hij is voor burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven niet alleen zichtbaar, maar ook aanspreekbaar.

Bestuurscompetenties

Op basis van het bovenstaande vragen wij van de burgemeester dat deze vooral een sterke externe gerichtheid en een op resultaten gerichte stijl van besturen heeft (de bestuursstijlen 'netwerker' en 'realisator'). Daarnaast leggen we bij de uitwerking van de bestuursvaardigheden meer accent op de sociale vaardigheden. We komen daarom tot de volgende accenten in de bestuurscompetenties.

Basiscondities

De volgende basiscondities zijn met het ambt van burgemeester onlosmakelijk verbonden: inlevingsvermogen, bindend vermogen, integriteit, onafhankelijkheid en stressbestendigheid. Het zijn algemene condities die nodig zijn om het ambt van burgemeester van Leeuwarden naar behoren te kunnen vervullen.

Bestuursstijlen

Om Leeuwarden als burgemeester goed en daadkrachtig te kunnen besturen worden met name de volgende twee bestuursstijlen gevraagd.

a. Netwerker

De burgemeester van de gemeente Leeuwarden zorgt voor nieuwe netwerken en versterkt bestaande netwerken. Hij is in staat om Leeuwarden op de bestuurlijke, culturele en sociaal-economische kaart van Nederland een plaats te geven, die recht doet aan de kwaliteiten van de gemeente Leeuwarden. Als persoon is hij diplomatiek, sociaal voelend, pragmatisch en zelfstandig.

b. Realisator

De burgemeester stuurt door mensen aan te zetten tot actie. Hij maakt afspraken waarbij iedereen verantwoordelijk gesteld wordt voor zijn eigen taak. "Afspraak is afspraak" is een belangrijk devies en als persoon is hij een doener die taak- en resultaatgericht is. Uit dien hoofde levert hij een wezenlijke bijdrage aan de uitvoering van vastgesteld en nieuw beleid. Het moet duidelijk zichtbaar zijn wat hij (mede) realiseert of gerealiseerd heeft in de gemeente Leeuwarden.

3 Bestuursvaardigheden

Om de burgemeestersfunctie in Leeuwarden optimaal te kunnen vervullen worden in het licht van de van hem te verwachten bijdragen, rollen en bestuursstijlen de volgende vaardigheden verwacht:

a. Communicatieve vaardigheden

Het vlot en effectief contacten met anderen kunnen leggen en het zich gemakkelijk in zeer uiteenlopende maatschappelijke omgevingen kunnen begeven, zijn dominante eigenschappen van deze vaardigheid. Hij moet niet alleen voor burger, maatschappelijke instellingen en bedrijven aanspreekbaar zijn, maar ook wezenlijk zichtbaar zijn. In de door hem te leggen contacten moet hij ook kunnen overtuigen. Hij moet, kortom, de burgemeester van Leeuwarden zijn.

b. Doorzettingsvermogen

Wanneer de functie dat vraagt moet de burgemeester gedurende een lange periode actief kunnen zijn, overigens zich wel bewust zijn van een goede balans tussen inzet en ontspanning. Dit blijkt niet alleen uit de persoonlijke invulling en uitstraling, maar is functioneel van belang als hij dit ook uitdraagt op anderen.

c. Omgevingsbewustzijn

De burgemeester is op de hoogte van lokale, provinciale, noordelijke, landelijke en Europese ontwikkelingen. Hij heeft het vermogen om deze kennis te benutten voor de gemeente Leeuwarden. Daarbij gaat het zeker niet alleen om de bestuurlijke ontwikkelingen maar ook om de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven.

d. Besluitvaardigheid

Het effectief uitvoeren van bestaand beleid in Leeuwarden, o.a. veiligheid en woningbouwbeleid, vereist dat er besluitvaardig gehandeld wordt. Daarbij moeten afgesproken termijnen en gemaakte afspraken in acht worden genomen. Maar het gemotiveerd durven uitstellen van een besluit kan soms ook effectief zijn; de burgemeester moet dat inzicht bezitten.

e. Netwerkvaardigheid

Sociabiliteit en netwerkvaardigheid zijn een koppel van eigenschappen die met elkaar verbonden zijn. Naast het ontwikkelen van netwerken binnen en buiten de gemeente is het bestendigen daarvan van wezenlijk belang. Voor Leeuwarden is het hebben van een goed netwerk op landelijk en Europees niveau van groot belang.

f. Onderhandelingsvaardigheid

Van de burgemeester wordt verwacht dat hij een goede onderhandelaar is en zaken voor elkaar krijgt. De afgesproken inzet blijft steeds in beeld, maar de burgemeester laat tijdens de onderhandelingen blijken het standpunt van anderen te begrijpen. Daarbij is de strategische inzet van de gemeentelijke belangen op het terrein van stedenbouw, bereikbaarheid en veiligheid van cruciaal belang voorde gemeente Leeuwarden.

Tot slot:

Tot slot moeten bij het profiel van de burgemeester van Leeuwarden de volgende overwegingen worden meegenomen:


- de kandidaat heeft ruime bestuurservaring, met kennis van en affiniteit met bestuurlijke en politieke processen;
- de kwaliteit van kandidaten is als selectiecriterium van groter belang dan geslacht of politieke voorkeur;
- het hebben en aanvaarden van nevenfuncties mede in het kader van het onderhouden van een netwerk is aanvaardbaar met in achtneming met de vastgestelde integriteitregels;
- hij beheerst de Friese taal passief dan wel is bereid zich in korte tijd ten minste de passieve kennis van de Friese taal eigen te maken. Een positieve houding ten aanzien van het actief beheersen van de Friese taal strekt tot de aanbeveling.

Als slot van de selectieprocedure is het mogelijk dat een assessment wordt verricht. De gebruikelijke (privacy) regels worden daarbij in acht genomen.


-----------------------
Daar waar 'hij' staat kan ook 'zij' gelezen worden.


-----------------------

---- --