Provincie Groningen

Extra commissievergadering Kaderrichtlijn Water 21 juni 2007

Op maandag 25 juni a.s. heeft de Statencommissie Omgeving en Milieu een extra vergadering ingelast over de Kaderrichtlijn Water. Eind 2007 moeten de Staten namelijk keuzes maken over de bestuurlijke ambities van waterkwaliteit en bijbehorende maatregelen. In de extra commissievergadering debatteren de commissieleden over de mogelijkheden, knelpunten en financiering van de vast te stellen doelen en het geld hiervoor. Het gaat hier om een eerste uitwisseling van standpunten en input richting het college van Gedeputeerde Staten.

Gezien de complexheid van het onderwerp is besloten hiervoor een aparte commissievergadering te organiseren. De commissie Omgeving en Milieu vergadert op maandag 25 juni van 19.30 tot 21.00 uur in de Statenzaal van het provinciehuis, Martinikerkhof 12, Groningen.

21 juni 2007