Meer mensen, langer én gezonder aan het werk

25.06.2007 / 10:45 / Rubriek: Binnenland / Organisatie: Boaborea

Boaborea

Meer mensen, langer én gezonder aan het werk

Boaborea presenteert actieprogramma

Tilburg 25 juni 2007
Alleen door concrete maatregelen kan de arbeidsparticipatie substantieel worden verhoogd. Het veranderen van wet- en regelgeving ligt zo'n beetje achter ons. Het gaat er nu om dat daadwerkelijk geïnvesteerd wordt in gezondheid op het werk en in het daadwerkelijk kansen bieden aan hen die nu nog niet meedoen. En juist nu de arbeidsmarkt aantrekt moeten die kansen benut worden. Boaborea, de brancheorganisatie voor werk, loopbaan en vitaliteit heeft met diverse betrokkenen aan haar actieprogramma gewerkt en levert de komende vier jaar haar bijdrage door zich te committeren aan een ambitieuze inzet.

Het denken in sociale zekerheid, waarbij werk nadrukkelijk boven inkomen is geplaatst, heeft tot een aantal grootschalige veranderingen in wet en regelgeving geleid. Werkgevers en (potentiële) werknemers, gemeenten, en uitkeringsgerechtigden zijn steeds meer zelf financieel verantwoordelijk voor gezondheid en inzetbaarheid. Dat beleid loont: de WAO instroom daalt evenals het ziekteverzuim. En ook in een slecht draaiende arbeidsmarkt zijn de afgelopen jaren substantieel meer mensen naar werk begeleid dan in de hoogconjunctuur van eind jaren negentig toen re-integratie nog onderdeel van de publieke arbeidsvoorzieningsorganisatie was.

Concrete vertaalslagen
Maar met alleen wet- en regelgeving komen we er niet, bepleit Boaborea in haar aanpak. Dat blijkt bijvoorbeeld al in de mate waarin een concrete vertaalslag gegeven wordt aan gezondheidsmanagement of leeftijdsbewust personeelsbeleid. Dat komt nog in onvoldoende mate van de grond en met name grotere organisaties hebben wel gezondheidsbeleid op de agenda, maar weten dat nog onvoldoende concreet handen en voeten te geven. Zo is in de aanpak tegen overgewicht een wereld te winnen en als al jaren vastgesteld wordt dat specifieke beroepen niet tot het 65e levensjaar beoefend kunnen worden, zal sneller ingespeeld moeten worden op de toekomstige employability van én met de werknemer, dan dat afgewacht wordt tot het te laat is.
Ook bij re-integratie van mensen die momenteel nog niet meedoen is een zelfde tendens vast te stellen. De overheid heeft de afgelopen jaren ingestoken op een 'grote halen- snel thuis' aanpak, die ertoe heeft geleid dat een substantiële groep de WW, WAO of WWB uitkering heeft kunnen verlaten. Een resultaat dat nog nooit eerder geboekt is en waar ook Boaborea zeker trots op mag zijn. Maar voor groepen als Wajongeren, ouderen en langblijvers in de bijstand, die nu nog niet kunnen profiteren van de aantrekkende arbeidsmarkt is een nadrukkelijk andere aanpak nodig. Op diverse plekken in het land zijn hiervoor reeds innovatieve aanpakken gerealiseerd. Die leiden er langzamerhand toe dat groepen waarvoor voorheen werd ingeschat dat het toch niet zou lukken en men deze groepen ook niet voor re-integratie in aanmerking liet komen, nu wel de deuren opengaan. Alle zeilen zouden bijgezet moeten worden om ook aan die mensen het perspectief op participatie te bieden. Dat versterkt de sociale samenhang en de economische en sociale maatschappelijke rendementen zijn enorm. Zo heeft SEO Economisch Onderzoek berekend dat het netto rendement na inzet op re-integratie op 1,1 miljard euro kwam ofwel 164% van de kosten (0.7 miljard euro). Een substantiële besparing van uitkeringsgelden en flinke vergroting van de werkende beroepsbevolking is daarmee de afgelopen jaren al gerealiseerd.

Extra impulsen
In hoofdlijnen zet Boaborea in op een aantal extra impulsen om mensen daadwerkelijk langer en gezonder aan het werk te houden:

- voor minimaal 50% van de werknemers realiseren aangesloten dienstverleners dat zij in een organisatie werken, die concrete afspraken heeft op het terrein van gezondheidsmanagement. Daaraan wordt de ambitie gekoppeld dat voor eind 2010 minimaal 25% van de werknemers ouder dan 45 jaar een preventief medisch onderzoek aangeboden krijgt
- Voor werknemers, die werken in een organisatie met concrete afspraken op gezondheidsmanagement garanderen aangesloten dienstverleners een sluitende aanpak voor werkzekerheid ter voorkoming van WIA instroom

- Boaborea spant zich in voor een meer effectieve verbinding op de 1e en 2e lijns zorg met een duidelijke focus op arbeid
en aan het werk te krijgen:

- Er worden 40.000 (potentiële) Wajongeren via intensieve begeleiding en jobcoaching naar een reguliere werkgever begeleid

- 30.000 medelanders worden geholpen bij het behalen van hun inburgering en direct begeleid naar werk

- 20.000 leer werkbanen worden gerealiseerd

Boaborea kiest nadrukkelijk voor deze extra impulsen. Daarop is een extra inzet nodig van overheid, sociale partners én van dienstverleners. Alleen dan zal het lukken meer mensen, langer én gezonder aan het werk te krijgen en te houden.

Veranderende arbeidsmarkt, nú is het moment
Er zijn meer vacatures dan dat er blijkbaar geschikt aanbod is. Dus van verdringing zal absoluut geen sprake zijn en de ontgroening en vergrijzing laten zien dat ook in de komende jaren de Nederlandse arbeidsmarkt de vervangingsvraag alleen al niet aankan. Dus iedereen is nodig. Daarom ook, zal extra inzet moeten worden gepleegd om de arbeidsmarkt als geheel beter te laten functioneren: investeren in de vaardigheden, competenties en gezondheid van mensen is noodzakelijk zodat zij ook op de arbeidsmarkt van morgen hun bijdrage kunnen leveren.
Dat de overheid daar specifieke subsidies en 'proefbanen' voor ter beschikking wil stellen is uiteraard mooi. Door een veelheid van maatregelen naast elkaar te presenteren wordt het voor cliënten en werkgevers echter uitermate ondoorzichtig en zou het behoren tot één van die regelingen bepalend zijn voor de toetreding naar de arbeidsmarkt en niet de mate waarin maatwerk kan worden geleverd aan cliënt en werkgever. Boaborea acht het van groot belang dat dergelijke maatregelen generiek kunnen worden ingezet en niet voorbehouden blijven aan publieke partijen of aan enkele doelgroepen. Iedere kans moet nu worden benut: Want ook als iemand in de huidige arbeidsmarkt na ontslag langer dan drie maanden zonder baan blijft, óf door onvoldoende actuele beroepskwalificaties, óf door onvoldoende Nederlands óf gewoonweg door leeftijd, zal een extra inzet gepleegd moeten worden. Een proefbaan mag geen parkeerbaan worden, maar moet uiteindelijk een verbeterd perspectief bieden op een gewone baan.

Alleen dan weten we de arbeidsmarkt als geheel beter te laten functioneren en meer mensen langer en gezonder aan het werk te krijgen en vooral ook te houden

Boaborea heeft haar actieprogramma aangeboden aan de BV Nederland en gaat de komende tijd in gesprek met diverse stakeholders, teneinde de doelstellingen verder vorm te kunnen geven.

Meer Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carmen de Jonge, directeur Boaborea 0900 2844545.
Wilt u het actieprogramma: 'Meer mensen langer en gezonder aan het werk' ontvangen, dan kunt u dat opvragen bij het secretariaat. U kunt het ook downloaden op www.boaborea.nl.