Gemeente Mook & Middelaar


Ter Sprake week 26 2007

AANVRAAG BOUWVERGUNNINGEN

Bouwadres Omschrijving

Mook :

Karolingenstraat 3 bestaande carport veranderen in berging

Bracamonteweg 11 verbouw en uitbreiding van de woning

Middelaar:

Eindweg 6 renovatie Maria Kapel

Plasmolen:

Parkeerplaats Muldershofweg antennemast (mobiele telefonie) oprichten

Nadere informatie: Bureau RIBM, tel. 024 69 69 147.

.

Melding geluidhinder horeca-, sport- en recreatie-inrichting

Vanwege een incidentele festiviteit.

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat zij een melding conform artikel 4.1.3 Algemene Plaatselijke Verordening hebben ontvangen van Watersport en Recreatie Dolfijn, Kanaalweg 14 te Mook, voor het produceren van geluid in verband met een festiviteit.

Het betreft muziekgeluid in verband met een trommel-workshop.

De ontheffing is geldig op 28 juni 2007 tussen 20.00 uur en 21.30 uur.

De melding en bijbehorende stukken liggen van gedurende de termijn van zes weken, met ingang van 27 juni 2007 tijdens openingsuren ter inzage bij de publieksbalie. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het college.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bureau RIBM, tel. 024-6969146.

Beleidsregels voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder

Per 1 januari 2007 is de wijziging van de Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden.

Eén van de belangrijkste wijzigingen is het verplaatsen van de bevoegdheid tot het verlenen van

hogere (grens)waarden geluid van de provincie naar de gemeente (het college van B en W). Deze bevoegdheid is geregeld in artikel 110a Wet geluidhinder.

Hogere waarden zijn soms nodig om de realisatie van geluidsgevoelige objecten

(woningen e.d.) binnen geluidszones vanwege weg-, spoor- en industrielawaai mogelijk te

maken.

Daarnaast is in dat kader een aantal ontheffingscriteria komen te vervallen. De gemeente zal het

vaststellen van hogere waarden met eigen argumenten moeten motiveren.

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar heeft lokaal beleid vastgesteld met betrekking tot het verlenen van hogere waarden.

De beleidsregels Hogere Waarden Mook en Middelaar liggen, gedurende vier weken, tot en met 25 juli 2007 ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

De beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie, met ingang van 27 juni 2007.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bureau RIBM, tel. 024
- 696146.

Raads,- en commissievergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Belangstellenden zijn van harte welkom en hebben spreekrecht. Tijdens raadsvergaderingen kan het publiek reageren op de voorstellen, indien zij dit tenminste 48 uur eerder bij de griffier hebben gemeld. Bij raadsvergaderingen kan het publiek aan het begin van de vergadering reageren op voorstellen. Bij commissievergaderingen gebeurt dit tijdens de behandeling van het voorstel.

Raadsvergadering, voorgezeten door waarnemend burgemeester, de heer drs. R. Persoon,

Donderdag 28 juni 2007, 19.30 uur

Conceptagenda:


- Reservering budget strategische grondaankopen


- Plan van aanpak Beleidnota WMO 2007-2010


- Initiatiefvoorstel samenstelling stuurgroep Toekomstvisie


- Kadernota 2008-2011


- 4-Maandsrapportage 2007


- Wijzigingen gemeenschappelijk regeling IWGM


- Initiatiefvoorstel tussengebied Molenhoek-Malden

..

Nieuwe gemeentegids

Eind december 2007 verschijnt er weer een nieuwe gemeentegids van Mook en Middelaar, uitgegeven door LokaalTotaal/De Telefoongids BV (voorheen Suurland BV).

De nieuwe gemeentegids, bevat ook een telefoongids en een bedrijvengids. Op die manier krijgt de burger de beschikking over alle relevante informatie in één boekwerk.

Het bedrijfsleven heeft de mogelijkheid om in de gemeentegids te adverteren.

LokaalTotaal/De Telefoongids, is momenteel bezig met het benaderen van bedrijven die al in de gemeentegids adverteren.

Staat uw bedrijf er (nog) niet in en wilt u uw onderneming graag promoten via de nieuwe gemeentegids, dan kunt u contact opnemen met LokaalTotaal/De Telefoongids BV

Tel: (040) 264 23 00.

.

Burgerjaarverslag 2006

Uitgelicht: Veiligheid in Mook en Middelaar

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 14 juni 2007 heeft burgemeester Hanselaar-van Loevezijn het burgerjaarverslag 2006 aangeboden aan de gemeenteraad. In het burgerjaarverslag 2006 is te lezen wat er op allerlei gebied is gebeurd in de gemeente Mook en Middelaar gedurende het jaar 2006. In dit burgerjaarverslag wordt het thema : Veligheid in Mook en Middelaar nader bekeken. In het kader hiervan treft u ook een interview met onze gebiedsmentor, Martien Stoffels, en met onze jongerenwerkster, Tanja Cuppen.

Vanaf heden is het burgerjaarverslag 2006 voor iedere burger van de gemeente Mook en Middelaar gratis verkrijgbaar bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het burgerjaarverslag is uitgebracht op CD-ROM, tevens is het te vinden op onze website www.mookenmiddelaar.nl. Voor degenen die niet beschikken over een computer en/of internet is het burgerjaarverslag in papieren versie te bestellen bij de publieksbalie, telefoonnummer 024-6969111.