Vmbo-vakcollege zorgt voor 3.000 technische vakmensen

25.06.2007 / 11:14 / Rubriek: Binnenland / Organisatie: Platform beta techniek

Platform beta techniek

Den Haag, 25 september 2007 Het bedrijfsleven en een tiental vmbo-scholen richten samen het Vmbo-vakcollege op. Dit maakt Hans de Boer tijdens zijn afscheid van de Taskforce Jeugdwerkeloosheid op 25 juni bekend. Deze vorm van publiek-private samenwerking gaat ongeveer 3.000 leerlingen voorbereiden op een carrière als gespecialiseerd technisch vakman door een opleiding op maat. De betrokkenheid van het bedrijfsleven is gegarandeerd, het onderwijs bewaakt de breedte van de opleiding. Het initiatief komt van Hans de Boer, Hans Kamps en Koos de Vos in samenwerking met het Platform Bèta Techniek. De benaderde vmbo-scholen zijn enthousiast.

Vmbo en bedrijfsleven geven samen vorm aan Vmbo-vakcollege Het vmbo geeft deze leerroute vorm in nauwe samenspraak met het regionale bedrijfsleven. Daardoor is het Vmbo-vakcollege vraaggericht, praktisch en levert het de maximale garantie op een baan bij de betrokken ondernemingen. Essentieel in dit model is dat de bedrijven de titels 'technisch gezel' en 'technisch meester' erkennen als waardevol, waardoor er een wervende kracht op leerlingen uitgaat. De laatste titel brengt de leerling op het gekozen onderdeel op mbo-2-niveau.

Hoe werkt Vmbo-vakcollege?
Per regio krijgen maximaal 50 jongeren de kans om in te stromen. Op jonge leeftijd krijgen zij met alle aspecten van de techniek te maken, vooral door in bedrijven door vakmensen bij de hand te worden genomen. Uiteraard wordt de theoretische vorming niet vergeten, maar het accent ligt gedurende de gehele opleiding op 'werkend leren'. Ook vanuit de school is de begeleiding individueel, vanuit een vast team van leerkrachten. Met 50 leerlingen per school per jaar, met 10 tot 15 deelnemende scholen, en opleidingen die 4 tot 6 jaar duren, praten we al snel over 3.000 nieuwe vakmensen. Voor de bekostiging en diplomering wordt ervan uitgegaan dat dit kan binnen de bestaande regelgeving. Voor diplomering op niveau mbo-2 wordt aansluiting gezocht bij roc's.

De voordelen van het Vmbo-vakcollege
De jongeren, de werkgevers, de scholen en de leerkrachten profiteren van dit nieuwe initiatief: door banen, minder uitval, praktijk en vraaggericht leren. Het voorgestelde model is inpasbaar in het huidige stelsel van bekostigd onderwijs en veronderstelt geen aanpassing van wetten of experimenteerruimte. De leerling wordt op het vroegst mogelijk moment opgeleid voor de techniek en is zeker van een baan na afronding van zijn door het bedrijfsleven erkende opleiding. Bovendien kan een snelle leerling in kortere tijd op mbo-niveau komen dan via het reguliere traject.
Met Vmbo-vakcollege versterken de vmbo-scholen hun positie ten opzichte van de bedrijven en de leerling.
De bedrijven zijn in een vroeg stadium betrokken bij de nieuwe instroom tegen lage kosten.

Achtergrond
De schaarste aan technisch personeel is nijpend. Het onderzoekbureau SEOR voorziet voor de industrie een jaarlijkse wervingsbehoefte van 100.000 personen in de periode 2006 tot en met 2020. De tekorten betreffen technisch geschoolde werknemers op alle niveaus. Campagnes gericht op het verbeteren van het imago van de industrie blijken niet te leiden tot het kiezen van een technisch vak. Er is een nieuwe, fundamenteel andere aanpak nodig, die begint bij het onderwijs: direct na de basisschool. Niet door te wachten op uitvallers van het mbo, maar door leerlingen vanaf de start, al op 12- en 13-jarige leeftijd, te 'vinden, binden en blijven boeien' voor technische studierichtingen.

Over de initiatiefnemers
Hans de Boer, (oud-)voorzitter van Taskforce Jeugdwerkeloosheid. Koos de Vos, Economische Impuls Zeeland
Hans Kamps, kroonlid SER, voorzitter ABU
Het Platform Bèta Techniek wil zorgen voor goede beschikbaarheid van bètatechnici. Het doel: structureel 15% meer leerlingen en studenten in bètatechnisch onderwijs en een betere benutting van bestaand talent in bedrijven en onderzoeksinstellingen. Daarom is een aanpak over de hele loopbaanketen nodig: van primair naar voortgezet en beroepsonderwijs tot en met hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. In het Ambitie Programma van het Platform werken 70 vmbo-scholen aan aantrekkelijk technisch onderwijs. In nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen worden technische opleidingen vernieuwd en ontwikkeld die aansluiten bij de beleving van jongeren en die aansluiten op de arbeidsmarkt van de toekomst.


-----------