Ingezonden persbericht


Rijswijk, 25 juni 2007

Persbericht

Nederlandse managers: creativiteit is de basis voor innovatie

RIJSWIJK -Creativiteit ligt ten grondslag aan innovatie en staat hoog op de agenda bij Nederlandse managers. Nederlandse organisaties zijn vooruitstrevend in het toepassen van creativiteit en innoveren op grote schaal. Managers innoveren het meest op het gebied van nieuwe producten en diensten. Dit zijn enkele belangwekkende conclusies van een onderzoek onder Nederlandse managers naar innovatie en creativiteit, uitgevoerd door Thaesis in opdracht van NIVE.

Creatieve managers
De Nederlandse managers achten creativiteit van belang en zorgen dan ook dat creativiteit door hen wordt gestimuleerd. 50% van de managers vindt dat zij creativiteit veel stimuleren en 20% van de ondervraagden geeft zelfs aan dit zeer veel te stimuleren. Algemene managers vinden zelfs dat zij creativiteit zeer sterk stimuleren. Bijna 40% vindt zichzelf creatiever dan zijn of haar concollega's.

Creativiteit en innovatie binnen organisaties
85% van de organisaties heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met een of meerdere innovatieprojecten. Interessant is dat meer dan de helft van de managers aangeeft dat creatief denken en innovatie gemiddeld (38%) tot vaak (29%) een onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden vormt. De algemene managers geven minder vaak aan hier gemiddeld (26%) mee bezig te zijn en juist meer hier vaker mee bezig te zijn (41%), dit geldt tevens voor de organisaties van een kleine omvang. Maar weinig organisaties geven aan ook een effectief systeem te hebben om met nieuwe ideeën en suggesties om te gaan. De middelgrote organisaties vormen hierop een uitzondering, zij hebben gemiddeld vaker een effectief systeem voorhanden.

Succes- en faalfactoren
De top 5 van alle managers is:
Succesfactoren Faalfactoren
1. Draagvlak organisatie 1. Tijd
2. Acceptatie markt 2. Beperkt draagvlak organisatie
3. Techniek 3. Geld
4. Creativiteit 4. Techniek
5. Kwaliteit 5. Complexiteit

Innovatieprojecten
Managers zijn voornamelijk op zoek naar nieuwe diensten of producten, zo blijkt uit het antwoord van 68% op de vraag naar het type innovatieproject. De vormen van innovaties die het meest voorkomen bij de organisaties hebben betrekking op veranderingen binnen de organisatie, het digitaliseren van bestaande processen en de invoering van benodigde IT die hiervoor is gewenst. Andere vormen van innovatie die door meerdere bedrijven worden genoemd, zijn sociale innovaties binnen de organisatie en het ontwikkelen van leer- en werktrajecten.

Het onderzoek
De essentie van het onderzoek is het in kaart brengen hoe Nederlandse managers denken over creativiteit binnen hun werkzaamheden en hoe zij hiermee omgaan. De onderliggende vragenlijst is gepubliceerd op de website van NIVE en onder de aandacht gebracht van de leden en relaties van NIVE via de e-mail. 245 managers hebben gereageerd.

Over NIVE
NIVE, Nederlandse Vereniging voor Managers, is de Nederlandse vereniging van en voor bestuurders en leidinggevenden. Leden zijn zowel ondernemingen, organisaties en (overheids)instellingen als de individuele managers daarvan. Het doel van NIVE is het persoonsgericht ondersteunen van managers bij het ontwikkelen, verbeteren en vergroten van hun mogelijkheden, management- en leiderschapsvaardigheden. NIVE dient als uniek platform voor vernieuwend management. Een platform van waaruit informatieverstrekking aan en communicatie met de leden plaatsvindt. Voor meer informatie over NIVE kunt u bellen met 070-3001500 of mailen naar: info@nive.org.

Over Thaesis
Strategisch adviesbedrijf Thaesis helpt organisaties met het bepalen van de strategische route in een innoverende wereld. De basis daarvan ligt vaak in een goede analyse van de strategische mogelijkheden van nieuwe businessconcepten en businessmodellen. Dergelijke analyses worden gemaakt op basis van kennis van de markt én met een passie voor innovatie.

(