Time : 12:35:59
Date : 25 June 2007
Sender Name: Ethias

Steve Stevaert nieuwe voorzitter van Ethias

Bijna 1100 afgevaardigden uit alle regio's van het land namen op maandag 25 juni 2007 deel aan de algemene vergadering van Ethias Verzekering die plaatsvond in Marche-en-Famenne.

Wat de resultaten van het boekjaar 2006 betreft, bedraagt het totale incasso van Ethias Verzekering 3,792 miljard euro, komende van 4,960 miljard.

Voor het eerst sinds 2000 kent het incasso een dalende beweging:
-23,54 %. Deze beweging is te wijten aan de vermindering van de eenmalige premies van het product FIRST in Leven Particulieren. De spaarder heeft de taks van 1,1 % ontweken door eind 2005 massaal in te schrijven op het product, wat het verschil tussen het incasso van 2005 en dit van 2006 benadrukt.

De andere takken kennen:

* ofwel een lichte daling: Leven Collectiviteiten (- 1,3 %);
* ofwel een stijging: Niet-Leven Collectiviteiten (+ 4,1 %), Niet-Leven Particulieren (+ 2,3 %).

De algemene vergadering keurde de resultatenrekeningen, de balansen en de geconsolideerde rekeningen alsook de voorgestelde teruggaven goed. De dotaties voor teruggaven en winstdeelnames zullen dit jaar meer dan 131,8 miljoen euro bedragen (98,7 miljoen in 2005). Dankzij deze resultaten kunnen ontvangstoverschotten worden vrijgemaakt voor een bedrag van 117,8 miljoen euro (126 miljoen in 2005).

Wat de geconsolideerde rekeningen van de Ethias Groep betreft, bedraagt de balans meer dan 26,391 miljard euro, waarvan de eigen middelen meer dan 1,5 miljard vertegenwoordigen. Het geconsolideerde resultaat bedraagt meer dan 138 miljoen euro.

Ook de kredietnota van 9 miljoen euro die werd verdeeld onder 400 000 autoverzekerden moet nog aan deze goede resultaten worden toegevoegd. Dankzij de verbetering van de rentabiliteit van de autoverzekering hebben wij onze tarieven voor dit product verlaagd (-8,2 %) en deze korting zowel aan de lopende als aan de nieuwe contracten gegeven.

Uittredend voorzitter, de heer Jean-Pierre Grafé, stelde zijn opvolger voor: de heer Steve Stevaert, Gouverneur van Limburg.

Ethias promoot diversiteit

In maart 2006 werd een intern Diversiteitscharter ondertekend. De bedoeling ervan is niet enkel elke vorm van directe of indirecte discriminatie uit te bannen, maar ook een proactieve houding aan te nemen op dit gebied. De diversiteit slaat op meerdere aspecten: man/vrouw, valide/invalide, leeftijd, etnische of culturele diversiteit ... Het betreft hier de eerste stap in het Meerjarenplan rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dat specifiek aan de diversiteit is gewijd.

Minder dan een jaar later heeft deze verbintenis reeds vruchten afgeworpen. Ethias behoort immers tot de 10 organisaties die het "Diversiteitslabel" hebben ontvangen, een label dat in het leven werd geroepen door de Ministers van Werk en Openbaar Ambt. Er werd een Diversiteitsplan voor de jaren 2007-2009 uitgewerkt en verschillende actieterreinen werden reeds gekozen: evenwicht tussen het privé- en beroepsleven, vorming en communicatie rond Diversiteit, een betere opvolging van de loopbaan ...

Ethias heeft zich ook aangesloten bij het Wereldpact van de Verenigde Naties. Dit initiatief heeft als doel de ondernemingen en de instellingen van de Verenigde Naties, de arbeidsmarkt en de burgersamenleving samen te brengen rond tien universele principes inzake mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en strijd tegen corruptie.

Bovendien voldoen alle financiële beleggingen van Ethias sinds vorig jaar aan een strikte investeringscode en aan een sociaal-ethisch charter dat onze waarden vertaalt. Onze investeringen passen alle in een maatschappelijk verantwoorde benadering.

Wat haar producten betreft, kon Ethias blijk geven van haar knowhow inzake natuurrampen. Wij hebben onze woningverzekering verder verbeterd door middel van een eenvoudig en duidelijk evaluatiesysteem voor een optimale dekking en geen vrijstelling bij herstelling in natura.

Tot slot werd Ethias bekroond met een reeks prijzen en labels:


* Het ratingbureau Fitch bevestigde de notering "A+" inzake financiële soliditeit, die werd toegekend aan de onderlinge verzekeringsverenigingen Ethias Leven en Ethias Gemeen Recht.
* Ethias verkreeg voor een nieuwe periode van 3 jaar het Sociaal Label voor het product Ethias Woning, dat wordt uitgereikt door de Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie.
* Ethias behaalde de Decavi Trofee voor beste niet-levensverzekering 2006 voor haar "Verzekering BA Privéleven" (familiale verzekering).

Cijfers 2006

in miljard ¤

Incasso 3,792
Leven2,697
Niet-Leven1,095

in miljoen ¤

WD en teruggaven131,8
Nettoresultaat117,8
Technische voorzieningen 18 374,9
Eigen vermogen1 517,8
Totaal van het actief23 467,9

Gecons. balans v/d groep 26 391
Geconsolideerd resultaat 138