Ministerie van Buitenlandse Zaken

Beantwoording vragen Van Gennip over de humanitaire situatie van de Rohingya bevolkingsgroep in Birma en Bangladesh (http://www.minbuza.nl:80/nl/actueel/brievenparlement,2007/06/Beantwoording-vragen-Van-Gennip-over-de-humanitair.html) 25-06-2007 |

Samenvatting:

Inhoud:

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Van Gennip over de humanitaire situatie van de Rohingya bevolkingsgroep in Birma en Bangladesh. Deze vragen werden ingezonden op 14 juni 2007 met kenmerk 2060718080.

De minister van Buitenlandse Zaken,
Drs. M.J.M. Verhagen

Antwoorden van de heer Verhagen, minister van
Buitenlandse Zaken op vragen van het
lid Van Gennip
(CDA) over de humanitaire
situatie van de Rohingya bevolkingsgroep in Birma en Bangladesh.

Vraag 1
Bent u bekend met de Rohingya moslim bevolkingsgroep in Birma, de enige bevolkingsgroep die door Birma niet wordt erkend als staatsburgers? 1)

Antwoord
De ernstige leefomstandigheden en onderdrukking van de Rohingya moslim bevolkingsgroep zijn mij bekend.

Vraag 2
Kunt u via bilaterale contacten en in Europese Unie-verband de ASEAN-lidstaten, met name Indonesië en Maleisië, verzoeken hun contacten met de Birmese regering te gebruiken om de huidige druk op de Rohingya moslim bevolkingsgroep te verminderen, hen staatsburgerschap te verlenen en om mensenrechtenschendingen tegen te gaan?

Antwoord
Nederland gebruikt de EU-dialoog met ASEAN en bilaterale contacten met ASEAN-partners om de slechte mensenrechtensituatie, in het bijzonder onderdrukking van alle etnische groepen en gebrek aan democratische vooruitgang in Birma, aan de orde te stellen.

Vraag 3
Over welke mogelijkheden beschikt u om bilateraal en in Europese Unie-verband, de autoriteiten in Bangladesh op te roepen de humanitaire situatie van de naar Bangladesh gevluchte Birmese Rohingya's te verbeteren en humanitaire organisaties toegang te verlenen tot de vluchtelingenkampen?

Antwoord
Zowel in bilateraal, als in EU- en internationaal verband vraagt Nederland aandacht voor het lot van de Rohingya bevolkingsgroep in Bangladesh en Birma. Nederland maakt deel uit van de Dhaka Steering Group (DSG). Deze stuurgroep, waarin een aantal diplomatieke missies is vertegenwoordigd, staat onder leiding van de UNHCR en zet zich in voor een duurzame oplossing van de problematiek van de Rohingya bevolkingsgroep. Voorts vraagt Nederland door middel van bezoeken van de ambassades in Dhaka en Bangkok aan respectievelijk de kampen in Bangladesh en Northern Rakhine State in Birma, aandacht voor de humanitaire situatie van de Rohingya-bevolking. In EU-verband worden demarches uitgevoerd bij de Bengaalse autoriteiten waarin aan wordt gedrongen op integratie van de Rohingya-vluchtelingen. Van 6 tot 9 juni 2007 heeft de EU-trojka tijdens een bezoek aan Bangladesh eveneens de kwestie van de Rohingya's aan de orde gesteld. De in januari 2007 aangetreden interim-regering lijkt voorzichtig bereid te zijn enigermate mee te willen werken aan een constructieve aanpak van de vluchtelingenkwestie. Zo is toestemming gegeven om het vluchtelingenkamp Teknaf te verplaatsen naar een plek die minder kwetsbaar is voor overstromingen. Ook gaat men minder restrictief om met het verlenen van vergunningen aan NGO's om in de kampen te werken.

Vraag 4
Klopt het dat de Europese Unie financiële middelen beschikbaar had gesteld voor humanitaire steun aan de Rohingya vluchtelingen in Bangladesh voor 2006 en 2007 en dat, omdat deze middelen niet zijn gebruikt, voor 2008 geen middelen ter beschikking worden gesteld? Zo ja, bent u bereid om binnen de Europese Unie er op aan te dringen om alsnog fondsen ter beschikking te stellen?

Antwoord
Nee. Binnen de Europese Unie houden DG RELEX en DG AIDCO zich bezig met de vluchtelingenproblematiek. In 2006 was hiervoor een budget van ¤¬ 1 miljoen beschikbaar uit de 'uprooted people budget line', te besteden via UNHCR. Op dit moment zijn beide DG's bezig met de programmering van het budget voor 2007 en 2008 van circa ¤ 4 miljoen, dat mogelijk ook via de VNN zal worden gekanaliseerd.

Voorts is binnen de Europese Unie DG ECHO bereid UNHCR financieel te ondersteunen, zodra de overheid van Bangladesh genegen is deze specifieke groep te verplaatsen naar een meer geschikte locatie. Hiertoe zijn momenteel consultaties gaande tussen DG ECHO, UNHCR en de Bengalese autoriteiten.

Ook de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Bangkok geeft middels een aantal projecten financiële steun aan de Rohingya's in Northern Rakhine state.


1) Trouw, 2 juni 2007


---