Gemeente Bergen


Persbericht

Informatiemiddag 'Platteland in Uitvoering' voor Raads- en commissieleden van de vier Maasduinen gemeenten.

Het reconstructiegebied Maasduinen omvat de gemeenten Arcen & Velden, Bergen, Gennep, en Mook & Middelaar, een langgerekte strook op de rechter Maasoever. Op uitnodiging van de Gebiedscommissie Maasduinen bezochten raads- en commissieleden en bestuurders uit de vier gemeenten donderdagmiddag een aantal projecten in dit gebied.

Servaas Huys, voorzitter van Gebiedscommissie Maasduinen, benadrukte het belang van een dergelijk werkbezoek om een indruk te krijgen van de inspanningen die geleverd worden in het gebied. Dit geldt niet alleen voor de eigen gemeente, maar het is zeker belangrijk om ook eens over de grenzen te kijken en te zien waarmee de collega gemeenten bezig zijn en welke problemen zij tegen komen. Bovendien wordt op deze manier de gelegenheid geboden met collega's uit de andere gemeenten van gedachten te wisselen.

De Romeinse villa in Plasmolen was het eerste reisdoel. Hier heeft Natuurmonumenten een reconstructie gemaakt van een Romeinse villa door middel van een stalen constructie. Door deze visualisatie krijgt men een indruk van de oorspronkelijke vorm van de villa. Via een tekening op een informatiebord wordt het beeld nog eens extra duidelijk. De villa was gebouwd op een zeer strategische plaats aan de Maas, op de St. Jansberg. Aan de voet hiervan stond al sinds begin 14e eeuw een herberg, het latere hotel Plasmolen. Helaas is dit hotel enige jaren geleden door brand verloren gegaan, maar de gemeente Mook & Middelaar heeft nu grote plannen om hier een zorghotel te bouwen.

'Platteland in uitvoering', de reconstructie dus, tracht door een integrale aanpak de problemen in een bepaald gebied aan te pakken. Zo is onlangs gestart met een integraal project voor het gebied Lob van Gennep. De werkgroep, die voor dit project een plan opstelde, heeft een brede samenstelling. De gemeente, de landbouwsector, het waterschap, de natuur- en milieu verenigingen, de recreatiesector, cultuurhistorische sector en provincie inventariseerden gezamenlijk de knelpunten en de mogelijke oplossingen. Gedeputeerde Staten heeft het plan inmiddels goedgekeurd, zodat nu begonnen kan worden met een inrichtingsplan. In de plannen is er ook aandacht voor het gebied rondom het Genneperhuis en de herinrichting van de Niersmonding.

De volgende stop werd gemaakt bij vakantiepark het Leukermeer in Well. Recreatie en toerisme is een van de hoofdpeilers in het Maasduinengebied en vanuit de Gebiedscommissie werd hiervoor al herhaalde malen om meer aandacht gevraagd van de provinciale bestuurders. Het Maasplan en de uitbreiding van Vakantiepark het Leukermeer werden hier uitgebreid toegelicht. Ook de plannen van het Limburgs Landschap voor een bezoekerscentrum bij de sluis aan het Reindersmeer kwamen aan de orde.

De glastuinbouw in het Maasdal bij Velden heeft te maken met veel problemen. Het gebied wordt in het noorden begrenst door de hoogwatergeul die Maaswerken daar momenteel aanlegt. In het zuiden is de autosnelweg de grens. De smalle strook tussen Maas en Rijksweg heeft een aantal clusters van deels verouderde en deels nieuwgebouwde kassen, waar onder andere door regelgeving de mogelijkheden voor vernieuwing en uitbreiding gering zijn.

Tot slot bracht het gezelschap een bezoek aan Schandelo. Hier zijn agrarische bedrijven van de families Geelen en Soberjé omgevormd tot de vier landgoederen Enderhof, De Vleês, Dassenrijk en Schandelose Heide. Tijdens een wandeling vertelde de heer Geelen over de nieuwe natuurterreinen, de historische gebouwen, het aangrenzende nieuwe kassencomplex en de oude (kerke)paden die weer opengesteld zijn voor het publiek.

De Gebiedscommissie heeft een Gebiedsbureau, het loket voor vragen over projecten. Het gebiedsbureau is het werkapparaat van de gebiedscommissie. Het gebiedsbureau is tevens het loket voor subsidieaanvragen en andere uitvoeringsgerichte vragen en activiteiten. Om daadwerkelijk projecten van de grond te krijgen is het belangrijk een idee snel om te zetten in een concreet projectvoorstel en helder te krijgen welke (financiële) ondersteuning nodig en mogelijk is. Vragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:


- de voorwaarden waaraan een project moet voldoen;


- hoe te komen van projectidee tot concreet voorstel;


- de subsidiemogelijkheden. Bijvoorbeeld: Hoe past een project in de provinciale subsidieverordening of binnen POP 2, een Europese subsidieregeling? Het Gebiedsbureau Maasduinen is gevestigd in het gemeentehuis te Bergen, Raadhuisstraat 2, e-mail rec.maasduinen@bergen.nl. Bij het Gebiedsbureau kan men afspraken maken, vragen stellen, of informatie aanvragen. Informatie over Platteland in Uitvoering is ook te vinden op www.limburg.nl/plattelandinuitvoering

.