Gemeente Tilburg

25-6-2007
Centrum voor Jeugd en Gezin start op twee plekken in stad Tilburg stuurt brandbrief naar minister Rouvoet

Vanaf 1 september komt er een Centrum voor Jeugd en Gezin bij de Bisschop Janssensschool in Oud Noord en in een Brede School in de Reeshof. Op 1 januari 2008 zal er daadwerkelijk een fysiek inlooppunt open gaan op beide plekken. In de centra zijn onderwijszorg, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg samengebracht, kinderen en ouders kunnen er terecht voor informatie en advies. Ook wordt er een methode ontwikkeld voor de afstemming tussen hulpverlening, zorgcoördinatie en indicatiestelling. In totaal is voor de centra ruim acht ton geserveerd. Er eerder bij willen zijn, het kind centraal, onderwijs als anker en samenwerking onder gemeentelijke regie zijn de uitgangspunten die het college voor de ontwikkeling van de centra heeft vastgesteld.

Wethouder Hugo Backx (Jeugdbeleid): "Tilburg maakt hiermee daadwerkelijk een start met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Meer en betere samenwerking kan en moet leiden tot betere zorg voor kinderen en hun ouders. In de centra krijgt deze verdergaande samenwerking vorm. Het wordt hét uithangbord voor gezinnen met vragen of problemen. Het onderwijs krijgt een centrale rol in de centra, vandaar dat we op twee plekken bij een school van start gaan."

Pilots
Onder regie van de gemeente worden de uitgangspunten in deelprojecten verder uitgewerkt, in nauwe samenwerking met de betrokken partners. Er komt een pilot die gericht is op versterking van de samenwerking tussen de zorgadviesteams, de zorginstellingen en het Veiligheidshuis in het voortgezet onderwijs, met name het vmbo. In de urgentiegebieden Kruidenbuurt, Groenewoud en Stokhasselt komt een proef om de hulpverlening per cliënt te verbeteren: sneller, daadkrachtiger en meer gecoördineerd.
En er komen dus twee fysieke centra in Oud Noord en de Reeshof. Naar verwachting zullen de eerste resultaten van de pilots begin 2008 bekend zijn. In de tussentijd gaan lopende initiatieven, zoals de versterking van opvoedingsondersteuning en het Elektronisch Kinddossier, uiteraard gewoon door. Ook komt er binnenkort al een website en een centraal telefoonnummer, waar ouders en kinderen voor informatie en vragen terecht kunnen.

Brandbrief
Samen met de zes andere grootste gemeenten in Nederland participeert Tilburg in het convenant Opvoeden in de buurt met het Ministerie van VWS. In dit convenant staat de nadrukkelijke opdracht om te komen tot een visie op het Centrum voor Jeugd en Gezin. Begin juni werd via de media duidelijk dat Tilburg nog niet in aanmerking komt voor de extra middelen van het Rijk voor de ontwikkeling van de centra. Het Rijk wil dit geld eerst inzetten voor de vier grote steden en de gemeenten die op de lijst staan van
40 probleemwijken.

"Dat betekent dat we pas in een later stadium een forse impuls kunnen geven aan de ontwikkeling van de centra in onze stad", aldus Backx. "Maar ook de extra inzet voor hulp aan gezinnen, die nu mogelijk is door extra rijksmiddelen uit het convenant, zouden we dan moeten terugdraaien. Dat terwijl we één van de koplopers in het land zijn op het gebied van jeugdbeleid; er lopen al diverse initiatieven en bij de betrokken partners leven hoge verwachtingen. In een brandbrief aan minister Rouvoet van Jeugd en Gezin hebben we er daarom op aangedrongen het extra geld voor Tilburg volgend jaar al beschikbaar te stellen. Tilburg staat immers in de startblokken."

Visie Tilburg
Advies vragen over opgroeien en opvoeden moet veel gewoner worden voor ouders. Ze moeten makkelijk de juiste plek kunnen vinden. Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Tilburg biedt een centrale plek hiervoor. Het centrum is vooral ook een samenwerkingsverband van jeugdgezondheidszorg en andere instellingen. Ieder kind heeft recht op bescherming, bijzondere zorg en op optimale voorwaarden voor ontwikkeling. Ouders moeten altijd een beroep kunnen doen op hulp en ondersteuning bij de opvoeding. Ook gaan de centra ervoor zorgen dat problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt. De centra komen in Tilburg vooral op plaatsen waar ouders en kinderen te vinden zijn, zoals op (Brede) scholen, consultatiebureaus, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.