ABVAKABO FNV

Rijk: doorbetaling van stakingsuren of niet?

Bij de onderhandelingen voor de cao Rijk hebben we erop aangedrongen dat stakende ambtenaren niet op hun loon gekort zouden worden. De minister weigerde uiteindelijk hierover afspraken met ons te maken.

Daarop hebben de bonden in hun brief van 25 mei jl. aan de minister bericht dat zij dit onderwerp aan de orde zullen stellen in de relevante departementale- en dienst-GO's.
Omdat het zwaartepunt van de acties bij de Belastingdienst en DJI (gevangenissen) lag, hebben we de kwestie daar nadrukkelijk aan de orde gesteld.

In het GO van de Belastingdienst is het onderwerp vervolgens besproken en heeft de dienstleiding de mededeling gedaan dat zij niet bereid is om de beslissing over de looninhouding te herroepen. Stakende medewerkers krijgen de keuze om loon te laten inhouden, de niet gewerkte uren later in te halen of verlof in te leveren.

Bij DJI is de looninhouding nog onderwerp van gesprek. Op 12 juni is het in het GO aan de orde geweest, op woensdag 27 juni wordt er opnieuw over gesproken.

Wat te doen bij looninhouding?

Inmiddels is gebleken dat bij een aantal rijksambtenaren daadwerkelijk tot looninhouding is overgegaan. Als uit jouw loonstrookje blijkt dat er loon is ingehouden over uren dat je hebt gestaakt, hoe kun je dan handelen?

Geen werk, geen loon - wel een stakingsuitkering

Als je gedurende een aantal uur daadwerkelijk geen werk hebt verricht omdat je aan het staken was en over dat aantal uren is ook loon ingehouden, dan heeft de werkgever rechtmatig gehandeld. Je hebt dan geen juridische argumenten om bezwaar aan te tekenen.

Indien er meer dan acht uur loon is ingehouden, kunnen leden van ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak zich wenden tot hun vakbond om een stakingsuitkering aan te vragen. Ook leden van de NCF kunnen een stakingsuitkering aanvragen bij hun bond.

Gedeeltelijk gewerkt, maar toch loon ingehouden?

Ook als je maar een gedeelte van je werkzaamheden niet hebt verricht, bijvoorbeeld omdat je de telefoon niet hebt opgenomen, mag je werkgever in beginsel loon inhouden. De grote vraag is natuurlijk: hoeveel loon mag er worden ingehouden? In deze gevallen kun je je wenden tot je vakbond, die zal bekijken of het kans van slagen heeft dat de bond namens jou een bezwaarschrift tegen de looninhouding indient.

Indien er volledig loon is ingehouden en je hebt slechts gedeeltelijk je werkzaamheden neergelegd dan zijn de bonden in elk geval bereid om de vraag aan de rechter voor te leggen of dit geoorloofd is. Als je lid bent van de vakbond, kunt je hierover contact opnemen met je eigen bond.

Stakingsvergoeding aanvragen?