DIJKSMA: PASSEND ONDERWIJS VOOR IEDERE ZORGLEERLING

Het onderwijsstelsel voor zorgleerlingen wordt de komende jaren sterk vereenvoudigd, overzichtelijker voor ouders en meer resultaatgericht. In het nieuwe stelsel komt niet het aanbod, maar het kind centraal te staan. Op deze manier wordt voorkomen dat leerlingen die extra zorg nodig hebben tussen wal en schip dreigen te vallen. Regionale samenwerkingsverbanden van schoolbesturen zorgen voor een sluitende aanpak van regulier en speciaal onderwijs. Op basis van experimenten die de komende jaren in verschillende regio's zullen plaats vinden, wordt een nieuwe Wet Passend Onderwijs uitgewerkt die in 2011 in werking zal treden. Dit heeft staatssecretaris Dijksma vandaag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Het huidige zorgonderwijs is zeer complex, met voor elke voorziening een eigen indicatiestelling, financiering en organisatie. Het ontbreekt in veel gevallen aan samenwerking en het initiatief om het juiste onderwijs voor de zorgleerlingen te vinden ligt bij de ouders. Wachtlijsten en capaciteitsproblemen zijn geen uitzondering. Om het huidige stelsel te verbeteren is afgesproken geen geheel nieuw stelsel op te bouwen, maar uit te gaan van de bestaande samenwerkingsverbanden. De nieuwe regionale netwerken zullen bestaan uit alle reguliere scholen en de Regionale Expertise Centra (REC's) van de verschillende clusters, met voor iedere regio één indicatieorgaan. Er worden afspraken gemaakt met het vervolgonderwijs in het mbo, zodat duidelijke leerdoelen kunnen worden vastgesteld en resultaten meetbaar worden gemaakt. Tot slot worden ook de gemeentelijke en provinciale jeugdzorg bij de regionale netwerken betrokken. De ervaringen van deze nieuwe regionale netwerken zullen intensief worden gevolgd bij het opstellen van de nieuwe Wet Passend Onderwijs.

Op deze manier is in elke regio alle expertise in huis om passend onderwijs aan zorgleerlingen aan te bieden. Veel leerlingen zullen met extra ondersteuning in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Voor leerlingen waarvoor dit niet geschikt is, is er het (voortgezet) speciaal onderwijs. Leerlingen kunnen in de toekomst bijvoorbeeld ook tijdelijk speciaal onderwijs volgen, om daarna terug te keren naar het reguliere onderwijs. De indicatiestelling voor de zorgleerling vindt in nauw overleg met de ouders plaats. De positie van de ouders wordt op twee manieren versterkt. Als groep krijgen ouders meer zeggenschap over de afspraken binnen het regionale netwerk. Op individueel niveau wordt de rechtspositie met betrekking tot het aanbod van passend onderwijs aan hun kind versterkt.

De groei van het aantal leerlingen met een rugzakje (leerlinggebonden financiering) is tegen de verwachting in gestegen. Het totaal aantal leerlingen is gestegen van 60.000 in 2003 naar 90.000 nu. Van dit aantal leerlingen maakten toen 15.000 leerlingen gebruik van het regulier onderwijs, nu zijn dat er 30.000. De grootste groei betreft de groep leerlingen met gedragsproblemen. Om deze groei op te vangen heeft dit kabinet een extra bedrag van 84,5 miljoen euro voor 2007 gereserveerd. Daarna zullen de extra middelen structureel ruim 140 miljoen euro bedragen. De groei van het aantal zorgleerlingen zal worden gestabiliseerd, onder andere door mogelijkheid te maken dat geld voor ambulante begeleiding ook kan worden gebruikt voor preventieve begeleiding.

Noot voor redacties (