Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2060719030

Vragen van de leden Sterk en Jan de Vries (beiden CDA) aan de minister voor Jeugd en Gezin en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van Bijsterveldt- Vliegenthart, over seksueel gedrag van jongeren. (Ingezonden 22 juni 2007)


1
Bent u bekend met het artikel "Seksuele kermis brengt jongeren in verwarring"? 1)
2
Bent u voorstander van een preventieve aanpak van grensoverschrijdend seksueel gedrag voor minderjarigen? Zo ja, hoe wilt u dat bevorderen? Zo neen, waarom niet?
3
Deelt u de mening dat binnen het voortgezet onderwijs naast de meer `zakelijke' seksuele voorlichting tevens aandacht geschonken moet worden aan relaties, grenzen, wensen en weerbaarheid, zoals Rutgers Nisso voorstelt?

4
Is het noodzakelijk daartoe de inhoud van de kerndoelen aan te passen? Zo ja, bent u daartoe bereid?

5
Zijn docenten voor het geven van een verbrede seksuele voorlichting voldoende toegerust? Zo ja, kunt u aangeven hoe? Zo neen, hoe kan dat worden bevorderd?


1) De Pers, 20 juni 2007