Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 der Staten-Generaal 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1 A Telefoon (070) 333 44 44
2513 AA S GRAVENHAGE Fax (070) 333 40 33 www.szw.nl
2513AA22XA

Ons kenmerk SV/R&S/07/20996 Datum 25 juni 2007

Onderwerp Afrondende subsidie Valid Experss

Op 8 februari jl. heeft er een algemeen overleg plaatsgevonden over Sociaal Ondernemen. Tijdens dit overleg heeft mijn ambtsvoorganger, minister de Geus, toegezegd de mogelijkheden te zullen verkennen voor een afrondende subsidie aan het koeriersbedrijf Valid Express. Tevens is toegezegd dat ik u daarover informeer. Met deze brief voldoe ik aan deze toezegging.

Valid Express wil laten zien dat je met gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers heel goed een commerciële onderneming kunt zijn. Het is een onderneming die laat zien wat mensen met een lichamelijke beperking nog allemaal kunnen. Valid Express vervult hiermee een voorbeeldfunctie door als werkgever een verantwoordelijkheid te nemen voor kwetsbare groepen in de samenleving. Dit kan ertoe bij dragen dat de beeldvorming omtrent gedeeltelijk arbeidsgeschikten zal veranderen ten gunste van deze potentiële werknemersgroep. Dergelijke initiatieven juich ik van harte toe.

Omdat Valid Express hier een pioniersrol heeft vervuld en als voorbeeld kan dienen voor andere ondernemers, heb ik in overleg met Valid Express besloten om nog eenmaal een subsidie toe te kennen van 200.000. Deze subsidie beschouw ik als afronding van mijn bijdrage aan een initiatief, dat dient om te leren waar ondernemers die werken met gedeeltelijk arbeidsgeschikten tegenaan lopen en om deze werkwijze breder te verspreiden.

Ons kenmerk SV/R&S/07/20996

Voor het bedrag van 200.000 is financiële dekking binnen de SZW begroting en het bedrag zal, verspreid over drie jaar, verleend worden zodat voldaan wordt aan het Verdrag op de- minimissteun. Dit verdrag stelt als voorwaarde voor verlening van subsidie, dat gedurende een glijdende periode van drie jaar het totale bedrag aan overheidssteun het bedrag van 200.000 niet te boven mag gaan.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(J.P.H. Donner)


---