Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 der Staten-Generaal 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1 A Telefoon (070) 333 44 44
2513 AA S GRAVENHAGE Fax (070) 333 40 33 www.szw.nl
2513AA22XA

Uw brief 2060716630 Ons kenmerk AV/IR/2007/19899 Datum 25 juni 2007 Onderwerp Kamervragen van het lid Fritsma

Hierbij zend ik u mede namens de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie de antwoorden op de Kamervragen van het lid Fritsma (PVV) over een voorkeursbeleid voor allochtonen bij vacatures.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(J.P.H. Donner)

Ons kenmerk AV/IR/2007/1796

Vraag 1
Bent u op de hoogte van het bericht `FNV wil voorkeursbeleid allochtonen bij vacatures'.

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Deelt u de mening dat het idee om allochtonen bij de invulling van vacatures voor te trekken ontoelaatbare discriminatie van autochtone Nederlanders betekent? Zo ja, wilt u er voor zorgen dat de vertegenwoordigers van de FNV bij de Sociaal- Economische Raad (SER), nu hun organisatie oproept tot discriminatie (van autochtonen), tijdelijk geschorst worden als lid van de SER zolang de FNV bij deze mening blijft? Bent u tevens bereid alleen deel te nemen aan de zogenaamde participatietop als de vertegenwoordigers van de FNV niet deelnemen zolang zij voornoemde mening hebben? Zo neen, waarom niet?

Vraag 3
Deelt u de mening dat iedere organisatie bij de invulling van een vacature gewoon de meest geschikte kandidaat aan moet nemen, en dat een voorkeursbeleid voor allochtonen niet in dit logische principe past? Zo ja, bent u bereid om afstand te nemen van dit idee van de FNV en onder bedrijven en organisaties juist breed kenbaar te maken dat de tijd van positieve discriminatie voorbij is? Zo neen, waarom niet?

Vraag 4
Deelt u de mening dat het nooit en te nimmer de bedoeling van het Nederlandse integratiebeleid mag zijn om allochtonen een voorkeursbehandeling te geven boven autochtonen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 2,3 en 4
Er is géén sprake van ontoelaatbare discriminatie van autochtone Nederlanders. Voor een uitgebreid antwoord op de vraag wat onder voorkeursbehandeling verstaan moet worden en wat de voorwaarden voor toepassing van voorkeursbehandeling zijn, verwijs ik u naar de Nota Voorkeursbehandeling (Kamerstuk 2004-2005, 28770, nr. 11, Tweede Kamer) en naar de antwoorden op de Kamervragen van de PVV over voortrekken van allochtonen bij sollicitatieprocedures van 21 februari 2007.


---