Ministerie van Verkeer en Waterstaat

abcdefgh

Aan
de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Contactpersoon Doorkiesnummer
---
Datum Bijlage(n) 25 juni 2007 - Ons kenmerk Uw kenmerk VenW/DGTL/2007-8450 2060715920 Onderwerp
Kamervragen

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Roemer over de bediening van spoorbruggen.


1. Wat is uw mening over het bericht dat spoorwegen al jaren bediend worden door ongediplomeerd personeel? (weekblad Schuttevaer, 12 mei 2007).


1. De berichtgeving in de Schuttevaer van 12 mei 2007 is niet geheel correct. Daar waar van onbevoegde bediening sprake is, gaat het over de bediening van de marifooninstallaties van de spoorbruggen te Zutphen en Zwolle gedurende de avonduren en weekenden. Van onbevoegde bediening van de spoorbruggen en/of de wissels en seinen is geen sprake. Overigens zijn de spoorwegbruggen door middel van borden en seinen op de in de Spoorwegwet en in het Binnenvaartpolitiereglement voorgeschreven wijze beveiligd. ProRail heeft medio 2003 de bediening van de spoorbruggen te Zwolle en Zutphen samengevoegd met de treindienstleiding wat ertoe leidde dat extra brugwachters (ongeveer 30) opgenomen werden in het personeelsbestand dat verantwoordelijk was voor de treindienstleiding van de gebieden waarin deze spoorbruggen liggen. Zodoende werd in -overleg met Rijkswaterstaat- brugbediening van 24 uur per dag gerealiseerd. Het bleek echter dat niet alle personeelsleden die de bruggen moesten bedienen voldeden aan de wettelijke eisen met betrekking tot het marifoongebruik, iets waarvan ProRail zich overigens pas bewust was na opmerkingen van het Agentschap Telecom. Postadres Postbus 20901, 2500 EX Den Haag Telefoon 070 351 61 71

Bezoekadres Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag Fax 070 351 78 95 bereikbaar met tram 9 (station hs en cs) en bus 22 (station cs)

VenW/DGTL/2007-8450


2. Deelt u de mening van ProRrail dat het niet ten koste van de veiligheid gaat dat in weekenden, avonden en lunchpauzes niet-officiële brugwachters het werk overnemen? Of deelt u de mening van Schuttevaer dat deze maatregel wel degelijk kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Kunt u uw antwoord toelichten?


2. Zie voor de vraag of het niet ten koste gaat van de veiligheid dat niet-officiële brugwachters het werk overnemen het antwoord op vraag 1. Schuttevaer doelt op het feit dat de spoorbruggen te Zwolle en Zutphen thans niet bereikbaar zijn per marifoon en dat acht ik een ongewenste situatie met het oog op de vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaart- en treinverkeer.


3. Klopt het dat de marifoon vervangen wordt door de mobiele telefoon zonder dat hierbij meegeluisterd kan worden en er een uitluisterplicht is? Zo ja, wat is uw mening hier over.

3. De marifoonbediening bij de spoorbruggen Zutphen en Zwolle is vervangen door mobiele telefoon. Ik ben van mening dat beide bruggen per marifoon bereikbaar moeten zijn.


4. Deelt U de mening dat aanvragen van brugopeningen via de mobiele telefoon niet werken, zeker niet als het telefoonnummer pas vlakbij de brug zichtbaar is? Kunt u uw antwoord toelichten?

4. Ja, hoewel ook de brugwachter per telefoon een schipper kan waarschuwen en aanwijzingen kan geven vind ik dat de situatie afbreuk doet aan de veiligheid van scheepvaart- en treinverkeer en dat het marifoongebruik hersteld moet worden.


5. Bent u bereid de maatregel van ProRail terug te draaien zoals ook Schuttevaer verzoekt? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen? Zo neen, waarom niet?

5. Ja. Ik heb met ProRail afgesproken dat de marifoonbediening van de spoorbruggen te Zwolle en Zutphen op zeer korte termijn weer hervat wordt. Aan het Agentschap Telecom is gevraagd een tijdelijke ontheffing te verlenen voor het bedienen van de marifoon door medewerkers die niet de vereiste opleiding hebben.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Camiel Eurlings

---

VenW/DGTL/2007-8450

3