Ministerie van Buitenlandse Zaken

Beantwoording vragen lid Wilders over het terroriseren door moslimextremisten van christenen in Irak (http://www.minbuza.nl:80/nl/actueel/brievenparlement,2007/06/Beantwoording-vragen-lid-Wilders-over-het-terroris.html) 25-06-2007 |

Samenvatting:

Inhoud:

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Wilders over het terroriseren door moslimextremisten van christenen in Irak Deze vragen werden ingezonden op 4 juni 2007 met kenmerk 2060716940.

De minister van Buitenlandse Zaken,

Drs. M.J.M. Verhagen

Antwoorden van de heer Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Wilders (PVV) over het terroriseren door moslimextremisten van christenen in Irak.

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Al-Qaeda verdrijft christenen uit Bagdad' 1), waarin onder andere vermeld wordt dat soennitische extremisten van de terroristische beweging Al-Qaeda-in-Irak christenen voor de keus stellen zich tot de islam te bekeren of te sterven? Bent u tevens bekend met het feit dat nu ook radicale sjiieten christenen vervolgen? 2)

Vraag 2

Klopt het dat sinds 2003 de helft van de christenen in Irak vanwege voortdurende vervolging, dreigementen en geweld door moslimextremisten naar het buitenland is gevlucht?

Antwoord

Van de door u genoemde berichten is kennis genomen. Net als de andere bevolkingsgroepen hebben ook christenen te lijden onder de slechte veiligheidssituatie en straffeloosheid in Irak, reden waarom velen van hen op de vlucht zijn geslagen. Over het aantal christenen dat vanuit Irak naar de buurlanden is gevlucht, zijn geen harde cijfers beschikbaar. Het is echter aannemelijk dat het aanzienlijke aantallen betreft. De VN geeft aan dat aanslagen jegens christenen sinds september 2006 zijn toegenomen. Hierbij is er sprake van gerichte intimidatie en geweld. De verantwoordelijkheid voor die aanslagen wordt doorgaans toegeschreven aan extremistische islamitische milities en organisaties. De Iraakse autoriteiten zijn tot dusverre niet in staat gebleken om tegen het willekeurige danwel tegen christenen gerichte geweld adequate bescherming te bieden.

Vraag 3

Deelt u de mening dat het verwerpelijk is dat christelijke minderheden in Irak, zoals de Assyriërs, door moslimextremisten gedwongen worden tot islamisering, bijvoorbeeld door hen jizya, het koranische beschermingsgeld, te laten betalen en christelijke vrouwen te verplichten een sluier te dragen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord

De Nederlandse regering erkent het recht op godsdienstvrijheid en acht gedwongen bekering daarmee niet verenigbaar.

Vraag 4

Bent u bereid in internationaal verband aan te dringen op maatregelen die het terroriseren door moslimextremisten van christenen in Irak kunnen stoppen? Zo neen, waarom niet?

Vraag 5

Bent u daarnaast bereid in internationaal verband aan te sturen op een blijvende adequate oplossing voor de christelijke minderheden in Irak, waaronder de Assyriërs? Zo neen, waarom niet?

Antwoord

Naast christenen, hebben ook diverse andere gemeenschappen en minderheden in Irak te lijden onder de slechte veiligheidssituatie en straffeloosheid in Irak. De Iraakse en Amerikaanse regering hebben enkele maanden geleden een nieuw veiligheidsplan ingezet. Naar verwachting zal men in september evalueren of dit de beoogde resultaten heeft opgeleverd. De problemen in Irak kunnen echter niet met uitsluitend militaire middelen worden opgelost, een politieke oplossing is geboden. Vooruitgang in het politieke proces en nationale verzoening zijn om die reden essentieel. Nederland en de EU brengen deze boodschap herhaaldelijk en met nadruk onder de aandacht van de Iraakse regering. In deze contacten zal met name ook aandacht voor het tegengaan van gerichte intimidatie en geweld jegens christenen aan de orde worden gesteld.


1) NRC Handelsblad, 23 mei 2007


2) 'Mahdi army orders Christian women in Baghdad to veil themselves', Assyri an International News Agency, 30 mei 2007 (http:// / www.aina.org/news 20070529235134.htm)


---