Gemeente Buren


Plan verkeersluw maken Rijswijksche Veld te Ravenswaaij / Zoelen

Buitengebied
In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan Buren 2005 is afgesproken dat de gemeente in overleg met de bewoners en gebruikers van het gebied Rijswijksche Veld (gelegen tussen de Provinciale wegen van Kesteren naar Culemborg en van Asch naar Buren en het Amsterdam Rijnkanaal en de Burensedijk te Zoelen) het gebied verkeersluw gaat maken en maatregelen treft om doorgaand verkeer te weren.

In 2006 en 2007 zijn diverse bijeenkomsten gehouden over het verkeersluw maken van het Rijswijksche Veld en het beter inrichten van de 30- en 50 km zone in de Hogestraat en Parkstraat te Zoelen. Conceptplannen hebben tweemaal ter inzage gelegen en een ieder heeft de gelegenheid gehad hierop schriftelijk en mondeling op te reageren. Tijdens de laatste bijeenkomst op 26 februari 2007 was onder de bewoners en bedrijven consensus over de gepresenteerde plannen en de tijdens die avond voorgestelde wijzigingen op die plannen.

Dit najaar zal tijdens een themabijeenkomst van de gemeenteraad het college in discussie gaan met de gemeenteraad over verkeersplannen in het buitengebied en zal het plan Verkeersluw maken Rijswijksche Veld worden toegelicht. Ook zal dan een actueel overzicht worden gegeven over de uitvoering van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan Buren 2005. Het zwaartepunt van het GVVB 2005 is gericht op het uitvoeren van verkeersremmende maatregelen in het buitengebied omdat ca. 80% van de letselslachtoffers in het buitengebied plaats vindt.

Bebouwde kom
Omdat dit jaar gestart wordt met het asfaltonderhoud in de Hogestraat te Zoelen (30 km zone) zullen
gelijktijdig met het aanbrengen van de deklaag, snelheidsverlagende maatregelen worden getroffen. In 2006 was er al sprake om dit onderhoud uit te voeren maar dit is uitgesteld naar 2007 om met de bewoners van gedachten te wisselen over de wenselijkheid, de vorm en de locatie van snelheids-verlagende voorzieningen. Het uitvoeringsplan ligt vanaf 20 juni 2007 gedurende 2 weken ter inzage.


* 30 en 50 km zone Hogestraat Parkstraat.pdf