Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 der Staten-Generaal 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1 A Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA S GRAVENHAGE Fax (070) 333 40 33 www.szw.nl 2513AA22XA

Contactpersoon Uw brief 25 mei 2007 Doorkiesnummer Ons kenmerk W&B/B&K/07/19258 Datum 25 juni 2007 Onderwerp Kamervraag/vragen van het lid Koser Kaya

Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid Koer Kaya (SP) over inkomensvoorziening 65-plussers met onvolledige AOW niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is omdat de beantwoording van de vragen meer tijd vergt.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(A. Aboutaleb)