Ingezonden persbericht


Agenda 36e plenaire vergadering Raad voor de Wadden

TER KENNISGEVING ontvangt u onderstaand de agenda ten behoeve van de 36e plenaire vergadering van de Raad voor de Wadden op woensdag 27 juni 2007.


1) opening en vaststelling van de agenda


2) advies Natuurgrenzen (EK&ER)

Ter vaststelling ligt voor het conceptadvies Natuurgrenzen. In de vorige plenaire vergadering is dit onderwerp al inhoudelijk besproken. Naar aanleiding hiervan is het conceptadvies aangepast en besproken in een workshop met "externen".

Behandelingsvoorstel: de Raad stelt het advies vast.


3) discussienota (raamplan)/voortgangsverslag conceptadvies Waddenvisserij

Behandelingsvoorstel: de Raad bespreekt het raamplan inhoudelijk.


4) conceptwerkprogramma 2008

Het conceptwerkprogramma is met de Minister van VROM op 18 juni jl. besproken. Het werkprogramma zal, tegelijk met die van de andere adviesraden, in de Ministerraad van 24 augustus worden vastgesteld.

Behandelingsvoorstel: de Raad bespreekt het conceptwerkprogramma en stelt het vast.


5) Communicatie-inzet Raad voor de Wadden


6) mededelingen


7) conceptverslag plenair 23 mei 2007

Conceptbesluit: de Raad stelt het verslag vast.


8) rondvraag en sluiting

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Raad via telefoonnummer 058 2126015 of per e-mail: info@raadvoordewadden.nl.

============================
Raad voor de Wadden
Postbus 392, NL 8901 BD Leeuwarden
Lange Marktstraat 5, NL 8911 AD Leeuwarden

T 058 2126015
F 058 2120158
M info@raadvoordewadden.nl
W www.raadvoordewadden.nl