Provincie Noord-Brabant|Datum     |
|25 juni 2007 |
|Nummer    |
|143      |

Een op de zes terreinen kan worden geherstructureerd
Uitgifte bedrijventerreinen groeit door

De jaarlijkse bedrijventerreinencijfers laten voor het tweede achtereenvolgende jaar een toename van de uitgifte van bedrijventerreinen zien. Voor één op de zes terreinen in Brabant bestaan plannen voor herstructurering die in de komende jaren worden opgepakt.

In 2006 hebben de Brabantse gemeenten gezamenlijk 139 hectare (netto) bedrijventerrein uitgegeven. Dit blijkt uit de enquête bedrijventerreinen en kantoorlocaties 2007, die Etin Adviseurs in opdracht van de Provincie Noord-Brabant heeft uitgevoerd. (De bedrijventerreincijfers zijn te raadplegen op www.economie-in-brabant.nl & http://www.brabant.databank.nl)
De positieve economische groei in Brabant en Nederland vertaalt zich in een oplopend uitgiftecijfer van bedrijventerreinen. De cijfers laten zien dat de uitgifte in 2006 de hoogste is sinds 2000. Na een daling van het uitgiftecijfer in de jaren 2001-2004 vertoont de uitgifte vanaf 2005 een voorzichtig herstel, passend bij de zich gunstig ontwikkelende conjunctuur.
De verhouding stedelijke uitgifte versus landelijke uitgifte laat zien dat 88% van de uitgifte heeft plaatsgevonden in de stedelijke regio's. Ook dit percentage loopt in de laatste jaren geleidelijk op, hetgeen vanuit het provinciale (bundelings)beleid wordt gezien als een positieve ontwikkeling.
Het merendeel van het nog uitgeefbaar aanbod is ook in de stedelijke gebieden te vinden: de stedelijke regio's nemen per 1-1-2007 82% hiervan voor hun rekening..

Brabant kent een grote opgave als het gaat om het opknappen van verouderd bedrijventerrein. De Provincie zet fors in op herstructurering om ervoor te zorgen dat de bestaande terreinen bruikbaar blijven en de bedrijfsomgeving blijft voldoen aan de nieuwe vestigingseisen. Vanzelfsprekend moeten ook nieuwe terreinen de juiste kwaliteiten bieden.
Gemeenten stellen in toenemende mate plannen op om de situatie op de bestaande bedrijventerreinen te verbeteren. Momenteel is een kwart van de bedrijventerreinen in Brabant verouderd. In totaal gaat het om 6.450 hectare bruto. Op 58% van deze verouderde hectaren vindt op dit moment herstructurering plaats, en voor 27% bestaan concrete plannen om in de komende drie jaar te beginnen met herstructurering. In de komende jaren wordt één op de zes terreinen in Brabant onder handen genomen met als doel het terrein zodanig aan te passen dat het weer voldoet aan de eisen die het bedrijfsleven daaraan stelt.